NKIKO NSENGIMANA: Ukeneye kwibutsa Abanyarwanda AKARIMURORI ko ku Kabusunzu ? (leprophete.fr)

Publié le par veritas

Evode.pngBwana Nkiko Nsengimana,

 

1.Maze gusoma inyandiko yawe nsanga ngomba kugira icyo nyivugaho nk'umunyarwanda cyane cyane ko mubo wandikiye nanjye ndimo kuko utangira ugira uti « BanyarwandaBanyarwandakazi.. ». Aha rero  niho nkura ububasha bwo kugusubiza no kugira icyo mvuga ku nyandiko yawe igaragaramo iterabwoba n'ubuhubutsi  bitagombye kuranga umunyapolitiki wo mu rwego rwawe dore ko abaguhanze amaso ari benshi. Muri iyi nyandiko yawe hari aho ugira uti « Icyo  abazandika [Inyandiko] bose bahuriyeho ni ukwibasira, gutoteza, guharabika no kwanduza isura nziza y'abakuriye imiryango ya politiki yacu. Bimwe muri ibyo bitangazamakuru byandikirwa mu Rwanda, ibindi bikandikirwa hanze ariko bikemera ko bikura amakuru menshi mu Rwanda ». 

 

 

Ese kuki wumva ko ari mwebwe FDU-INKINGI na RNC-Ihuriro ari mwebwe mufite isura nziza noneho abandi bose bakaba bafite mbi mubishingira he? Ese koko iyo sura nziza murayifite? Are you sure? Kuki se mubuza abafite ibyo babanenga kubanenga? Icyo ni igitugu ni iterabwoba ukoresha wibwira ko abantu bazatinya kwitwa abahezanguni bakareka kubanenga cyangwa bakabayoboka, bitaba ibyo mukabarega ubuhezanguni, irondakoko no gukorera ubutegetsi bw'igitugu [ Iyi point  ndayigarukaho hepfo ]. Icyo mbona mu nyandiko yawe nuko umuntu utari muri FDU ntabe no muri RNC kandi ntanabone ibintu kimwe namwe cyangwa se ngo atekereze nkamwe [ FDU na RNC] uwo aba ari umuhezanguni, uvangura amoko n'uturere kandi ufite urwango, ku bw'ibyo akaba agomba kwamaganwa. Iki si ikibazo nkubaza kuko icyo wakanshubije wacyanditse.

 

2.Ubusanzwe iyo bakunenga werekana ko ibyo bakuvuga atari byo kandi iyo ufite des arguments convaincants kandi koko ukaba ufite isura nziza umuntu ukwanduriza isura kandi  wowe uziko ari nziza na rubanda ruziko ari nziza yisanga ahindutse ridicule kandi yitesheje agaciro. Ubu buryo ndetse Kayumba na Rudasingwa  barabukoresheje jyewe ku bwanjye ndanabishima kuko bagize icyo bavuga ku nyandiko n'ibiganiro bya Thomas Nahimana wasangaga bibanenga kandi ndi mu bantu bamaganye uwo wese, y compris Padiri Thomas, uvuga ngo Kayumba ntagomba gukora politiki kuko ababimubuza sinzi aho bakura ubwo bubasha n'iyo courage yo kubimubuza. Nimureke abanyarwanda bo bene igihugu binyuze mu matora bazamunenge nkuko abafransa babigize ejobundi kuri Sarkozy.

 

3.Ikindi nabonye  nta na hamwe wigeze uvuga inyandiko unenga iyo ariyo, ikinyamakuru yatangajwemo, umwanditsi wayo, igihe yatangarijwe  ndetse n'icyo unenga iyo nyandiko. Ibintu byawe ni vague et imprécis aho wibasira ibinyamakuru bingana kuriya ukabikorera umusaraba w' « .....ubuhezanguni, ivangura rishingiye ku moko, uturere, n'imitwe ya politiki abantu barimo  cyangwa bigeze kubamo »[ baracyayirimo ni wowe utabizi].

 

4.Urebe neza, nta na hamwe  wigeze utwereka inyandiko ubonamo ibyo byose ngo utwereke n'ubusesenguzi wazikoreye ukagera ku mwanzuro w'uko zikubiyemo ibi byose wavuze jye nsanga ari accusations graves zishobora no kujyana abantu mu nkiko na gereza cyangwa bikabahindanya devant l'opinion publique. Ku bwawe, uretse abo mufatanyije ikinyoma nk'iki cyo gukorera abantu amashyiga ashyushye, nta wundi muntu wakwemerera ko ufata ibinyamakuru bingana gutya : « [...] The New Times,  Izuba rirashe, Le prophète.fr, Igihe.com, Exposer.net, n'ibindi », maze ubicondamne [ condamner]  globalement  wemeze ko ibyo byandika byose ari «ubuhezanguni, ivangura rishingiye ku moko, uturere, n'imitwe ya politiki abantu barimo  cyangwa bigeze kubamo ».

 

5.Aho ugira uti « Ingero twatanga ni ibitangazwa na [....] »,  ingero wari gutanga si iz'ibinyamakuru ahubwo n'iz'izo nyandiko, umwanditsi wazo ndetse n'ikinyamakuru zasohotsemo muri ibi warondoye. Ubu se ari un travail scientifique ukoze gutya ubu wabona amanota angahe koko? Ni akumiro!  Ntushobora na gato kutwumvisha ko ibi binyamakuru nta kindi byandika uretse  ubuhezanguni, irondakoko  n'ibindi ubitwerera utanabyerekana ukabivuga vaguement. Kugirango nkwereke ko ubeshya kandi ikinyoma cyawe ngikubitire ahareba i Nzega, ikinyamakuru nka The New Times cyatangiye gukora  muri 1995 ndetse FDU na  RNC bitarabaho. Nonese urashaka kutwumvisha ko kuva muri 1995 kugeza ubu iki kinyamakuru cyandika FDU na RNC gusa?  Urabeshya rero kandi urasebanya binateye isoni ku muntu nkawe uharanira kuyobora abanyarwanda.

 

6.Urakomeza ugira uti : « Abakorera ingoma y'igitugu ku mugaragaro birazwi ko bariho barwana n'umutima kuko bafite ubwoba ko inkundura ya demokrasi izabubikira imbehe. Hanze y'igihugu naho bamaze kuhabona nyiramubande nazo zifite  inyungu zazo ziharanira ».Ese ko mbona ari wowe urwana n'umutima  mu kinyoma cyawe ahubwo ukagira n'igitugu kandi nta butegetsi ufite uwabuguha byagenda gute? Nta demokarasi nabonye mu nyandiko yawe. Uti bene ingoma y'igitugu bamaze kubona za nyiramubande hanze y'igihugu? Niba se RNC yarabonye za Nyiramubande nta butegetsi ifite kuki ababufite bo batazigira kandi bafite n'icyo bazihemba? Iterabwoba ryawe nibaza ko rigaragarira buri wese ushaka gushishoza. Mbigarukeho umuntu utakuyobotse wowe na RNC uzajya umurega kuba Nyiramubande y'ubutegetsi bw'igitugu bwa FPR no kugira ubuhezanguni n'irondakoko rero! Guerre perdue! 

 

7.Urongera uti : « abatangaza amakuru kuri “Le prophète.fr” nabo bari mubakomeje kwibasira bidasubirwaho bamwe mu bayobozi ba FDU-Inkingi n'abashinze RNC-Ihuriro by'umwihariko »; Aba simbavugira bazivugire kandi niba ubona bibasira amashyaka yanyu mbona mwabima amatwi mukikomereza gahunda zanyu cyangwa se mwabona ibyo bavuga hari impact destructeur bifite ku mashyaka yanyu mukagaragariza abanyarwanda ko ibyo babavugaho atari ukuri kandi ils vont se rendre compte ko barimo guta umwanya wabo. Biti hi se,  aba bantu ba le prophète, mubarege diffamation bigire inzira niba muzi ko babaharabika koko. Mubuzwa n'iki kubikora cyangwa ngo mubeshyuze ibyo bavuga nkuko maze kubivuga?

 

8.Ibi byose wandika aho ugira  uti: « Muzi mwese ko inyandiko zitangazwa cyangwa ibiganiro byuzuye urwango, ibitutsi, ubuhezanguni,ivangura, gutoteza, gutunga agatoki, guharabika, guca imanza no guhamagarira ubwoko bumwe kwirinda “umwanzi”na zo zagize uruhare rukomeye mu gutanya abana b'u Rwanda, kwigisha itsembabwoko ryo  muri 1994 n'ubundi bwicanyi ndengakamere n' itsembatsemba. Mukwiye gukomeza kuzigaya aho zaturuka hose kugira ngo zitongera guca icyuho mu banyarwanda », byose bifite amategeko abihana ibi binyamakuru bijyane mu nkiko niba aya mategeko utaziko ariho ndayakubwira ndetse no kubyerekeye isura yanyu nziza abantu bashaka kwanduza ku maherere, ndagusubiriramo  ko ari icyaha cyitwa diffamation kandi nacyo gihanwa n'amategeko. Yoboka inkiko rero cyangwa ubeshyuze aho gukoresha iterabwoba n'ikinyoma ariko no mu nkiko nujyayo uvuga aya matakaragasi yawe  wanditse aha uzatsindwa wikwegere akarambaraye kuko abo uzaba wajyanyeyo ku maherere bazagutanika wumirwe.

 

8.Naho ibyo «gushyamiranya imitwe ya politiki », uvuga byo nushaka winumire ntakwibutsa n'akarimurori ku Kabusunzu. Maze bose iyo bajya gukora ishyano barabanza bakigira ba victimes. Iyi style yawe ntubona ko ari iya RPF neza neza. Ni wowe ukorera FPR ngukurire inzira ku gishyitsi kandi ingendo y'undi iravuna. Wibwira rero ko umuntu utazemera kuba umurenzamase wa RNC uzamurega amacakubiri? Mama we!

 

Kanyarengwe10.Niko niba  Rudasingwa avuga ati « Kanyarengwe twaramutoraguye », qui nous dit que wowe ubu RNC itamaze kugutoragura ikaguhindura umurenzamase wayo? Kuvuga ngo twatoraguye umuntu [ Kanyarengwe]  nk'aho bamusanze kw'iyarara ry'imyanda! Iyi mvugo yuzuyemo ubwirasi abantu bayinenga  mukikoza mu bicu ngo ni abahezanguni! Iyi mvugo hari ubupfura uyibonamo gufata umuntu mwakoranye en plus wipfiriye  ukavuga ngo mwaramutoraguye. Ejo se nawe navuga ko yagutoraguye kwiyarara ry'ibishingwe  aho asanzwe akura ba Kanyarengwe uzabihakana? Yarabivuze ukoma amashyi umbwire nkwereke vidéo ndayifite. TOUTE VÉRITÉ N'EST PAS BONNE À DIRE. Gusa uzamubwire Rudasingwa ko yababeshye ntabawo Kanyarengwe yatoraguwe uko Nyerere yamuhuje na Rwigema birazwi kandi bitandukanye no gutoragura!

 

11.Bwana Nkiko, uzabaze Rudasingwa azakubwira ko twahuriye Vermont muri USA ku birometero 600 aller- retour aho najyanye na bagenzi banjye twari tuvanye muri Canada tugiye kumutega amatwi. Twageze muri Canada presque minuit tutaziko twari twagiye gutega amatwi umuntu ufite iyarara ry'ibishingwe atoroguraho abanyapolitiki nka Kanyarengwe!

 

Aurevoir.

 

 

Evode Uwizeyimana

 

 

Ndlr: Hasi aha ku munota wa 07:46 Rudasingwa aravuga ko bakoze icenga ryo gutoragura kanyarengwe kugirango bavuge ko FPR ihuje abahutu n'abatutsi, aho siko na RNC y'ubu irimo ikora icenga  itoragura NKIKO?

 

 

Commenter cet article

Louise 15/05/2012 08:50


Nibalize RNC.kuki muta igihe cyanyu cyose ,mukoronga kuli rukokoma,nicyo kintu mwabonye gifitiye
akamaro abanyarwanda muli politiki mukina?Rukokoma yabaye igikoresho cyanyu,maze mufata ubutegetsi.Mumutera ishoti nkuko mwabikoreye abahutu bose babibeshyeho.Mwica abaturage mushishikaye.Namwe
muratungurwa kagame arabamesa.Mugeze hanze muti igikoresho cyacu rukokoma kirahari,none tugitoragure twihimure kuli kagame.Kibangiye mwacitse uruhondogo,niwe politiki mukina.Uruhare rwa
Twagiramungu turaruzi.Urwanyu mwamukoresheje turaruzi.Ni mureke kudukina ku mubyimba na za politiki zanyu z,iterabwoba,ubwirasi,gutukana,gucengana n,irondakoko.RNC=FPR ikorera hanze.

sagatwa 14/05/2012 16:00


 

Rwanda
- Paul Kagamé : "On ne bâtit pas une démocratie sur du sable"

À la tête d'un petit pays pauvre dont les progrès économiques et sociaux sont incontestables, le chef de l'État rwandais, Paul Kagamé, développe sa conception de la bonne gouvernance.
Et dévoile son visage à la fois démocrate et autoritaire.


Le pouvoir n'a pas fait grossir Paul Kagamé, au sens propre comme au sens figuré. Ce
matin-là, dans la province de l'Est, à une centaine de kilomètres de Kigali, devant 50 000 personnes descendues de toutes les collines environnantes pour assister à son meeting, le
président en jean noir et chemise bleue écoute humblement la voix du peuple. Derrière un micro, toute une litanie de Rwandais ordinaires défile et l'interpelle : problèmes de vaches, de terres, d'indemnités, petits conflits avec l'administration, poèmes lyriques scandés en kinyarwanda,
plaies mal refermées du génocide... Kagamé répond, quand il ne convoque pas le maire, le député, madame la gouverneure ou le ministre concerné à s'exprimer à sa place. Ces derniers n'en
mènent d'ailleurs pas large, le boss exigeant de leur part d'être concis, précis et convaincants. À 54 ans, cet homme que le magazine Time classe parmi les cent personnalités
les plus influentes au monde et que se disputent les universités américaines pour leurs conférences inaugurales, dont le fils aîné étudie à l'Académie militaire de West Point et qui ne
s'accorde d'autre distraction que le tennis ou la lecture d'ouvrages sur l'économie du développement continue douze ans après son accession à la présidence à diriger l'entreprise Rwanda
comme un mwalimu - un « maître d'école », en swahili - dirigerait une classe où chaque élève disposerait de son ordinateur. Ici, tout est calme, ordre,
vigilance. Point de musiques s'échappant des ngandas comme en RDC voisine, point de
clameurs alcoolisées à la bière ou au vin de banane, on est chez soi, entre soi, sur son quant-à-soi, discret et travailleur au-delà du raisonnable.


Sous l'apparence de la quiétude et la chape d'une sécurité à la fois omniprésente, invisible et millimétrée, le
souvenir du génocide est là, partout, tout le temps. Souvent, le visiteur de passage se sent écrasé sous le poids des morts et des non-dits. Les visages sont graves et les éclats de
rire rares. Transformer au forceps, avec une dureté qui ne tient compte ni des opinions divergentes des opposants ni des états d'âme des ONG, les démons du passé en énergie créatrice et
productive, tel est le pari de Paul Kagamé. À en juger par les résultats
socioéconomiques, assez épatants, affichés par un pays qui fait désormais figure de modèle en ce domaine, il est en passe de réussir. La démocratie à l'occidentale, elle,
attendra...


Jeune Afrique : Le 1er juillet prochain, le Rwanda indépendant aura 50 ans. Y voyez-vous matière à célébration ?


Paul Kagamé : Cela dépend de ce que vous entendez par là. C'est notre histoire, et nous devons l'assumer, avec ses parts de lumière et de tragédies. Ce sera donc une
journée de réflexion, pas une occasion de festivités ou de dépenses publiques incontrôlées. Je sais qu'ailleurs sur le continent les cinquantenaires ont souvent été célébrés avec faste
et réjouissances, mais nous ne nous sentons pas obligés de faire de même. En règle générale et pour des raisons évidentes d'économies, cette date est d'ailleurs fusionnée avec une
autre, très rapprochée, qui marque chaque 4 juillet l'anniversaire de la libération du Rwanda des forces génocidaires. Cette année, les deux événements seront commémorés le
1er juillet, avec sobriété.


D'autant que le 1er juillet 1962 ne fut pas un jour de joie pour tous les Rwandais...


Effectivement. Il faudra donc, sans aucun esprit de revanche, replacer ce jour-là dans son moment historique.


Ce sera aussi l'occasion de réfléchir sur ce qu'est la démocratie dans le contexte rwandais. Pour vous, manifestement, la construction d'un État fort à même de dépasser les
conflits communautaires passe avant le modèle démocratique occidental. Ai-je tort ?


Oui et non. Avant d'être un concept applicable partout, la démocratie doit d'abord être une réalité. Elle doit partir du peuple, le concerner dans son quotidien, dans la manière dont il
gère et dirige sa vie. La démocratie n'est pas une théorie abstraite, elle est le produit d'un contexte. Regardez autour de vous : il n'y a pas de forme unique de démocratie mais des
systèmes démocratiques différents, qui vont de la monarchie constitutionnelle à la représentation populaire directe. La démocratie doit être conforme aux aspirations, à l'histoire et à
la culture du peuple au sein duquel elle prétend s'enraciner, sous peine de courir à l'échec. C'est ce que nous essayons de faire au Rwanda. Le Rwanda n'est ni la France, ni la
Grande-Bretagne, ni la Belgique.


En Afrique, la démocratie ne se décrète pas, elle se construit, elle se prépare...Après tout, les aspirations des Rwandais ne sont pas, en termes de libertés, de représentativité et de prospérité, différentes de celles des autres peuples.Disons qu'il existe un modèle universel de démocratie, appelons-le le modèle occidental, si cela vous arrange. Après tout, les aspirations des Rwandais ne sont pas, en termes de
libertés, de représentativité et de prospérité, différentes de celles des autres peuples. Mais un modèle n'est pas un prêt-à-porter. Il faut l'adapter à celui qui le porte. Encore une
fois, nous avons notre propre histoire, nos propres traditions et une organisation sociale particulière que les tragédies du siècle dernier, notamment le génocide, ont très durement
traumatisées et malmenées. Toutes ces spécificités induisent un rythme de construction et une architecture démocratiques qui nous sont propres. On décrit parfois la société rwandaise
comme une société moutonnière, aveugle, conduite à la baguette par un pouvoir tout droit sorti du 1984 de George Orwell. C'est stupide. Je ne suis pas un médecin qui délivre au peuple
des ordonnances obligatoires sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire en le prenant à la gorge. Ceux qui, à l'extérieur, nous dépeignent comme une sorte de fourmilière décervelée ne nous
respectent pas et ne méritent pas notre respect. Nous sommes ouverts à tous les conseils en matière d'évolution démocratique, à condition qu'ils soient de bonne foi, mais nous n'aimons
pas les prescriptions, encore moins les ordres.

Vendeurs de journaux devant l'Hôtel des mille collines, à Kigali.


(© Vincent Fournier pour J.A.)


Le Rwanda est souvent critiqué pour

jb@yahoo.fr 14/05/2012 13:11


Harya ubu nimwe bapoliticiens muzaza kuvanaho KAGAME!!!!! UWIZEYIMANA, RUKOKOMA, NKIKO, RUDASINGWA.......Waruha KAGAME. Ubu se ibigambo nibyo bizaduteza imbere!!!!Kwirirwa mutukana, umwescroc
Rudasingwa arimo kubazunguza, yibereye muri business, ararya abazungu amafaranga ngo ni politique. Mbiswa njye kwishakira ubwatsi bw'inka nagabiwe na PAHULO RUDASUMBWA. Muzamugeraho
se!!!!!!Puuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!

KGB 14/05/2012 10:43


Njyewe rwose sinakundaga Rukokoma na gato! Najyaga numva ibitutsi ba Nkiko birirwa bamutuka nkagira
ngo ibyo bamuvuga ni ukuri!

Mbonye ukuntu bamwadukiriye bakamutuka ntacyo avuze numva ndababaye mu mutima
wanjye!
Ubu se Rukokoma niwe watumye Nkiko kwandika aya matakaragasi! Ni uko bamara kumwara bakadukira
Rukokoma.

Guhera ejo nzinjira mu ishyaka rye, wabona ariwe munyapolitiki w'umugabo dusigaranye! Naho Nkiko na
RNC banciye intege burundu: amafaranga yanjye nabahaye yapfuye ubusa !