RWANDA : IBYA FPR NA KAGAME BIRANGIYE NK’IBY’UMWAMI N’ABIRU (igicecya kabiri).

Publié le par veritas

RWANDA : IBYA FPR NA KAGAME BIRANGIYE NK’IBY’UMWAMI N’ABIRU (igicecya kabiri).
Ubushize nabagezagaho uburyo abiru bo muri FPR bashoboye kubona inzira yo kwikiza Kagame mu bwenge n’umupango muremure, ku buryo na we atasobanukiwe. Bamubeshye ko bagiye guhindura Itegeko Nshinga ngo akaziyamamaza ubuzira herezo. Bakora umushinga w’itegeko ubihamya, nyamara mu itegeko ryasohotse babikuramo. Baba bamwikijije batyo mu bwenge, nta nduru.
 
Ubu anashatse kwiyamamaza muri 2017 byamusaba irindi vugurura. Kandi na ryo nta cyababuza kuritekinika kuko bamurusha gusobanukirwa na rwa rukuta rw’amategeko rumaze imyaka 22 rwubakwa. Byatangiye barwubakira kuzibira abarwanya Kagame, none birangiye na we rumutaye hanze y’Umujyi. Ni byiza ariko kurebera hamwe impamvu zatumye ibi bishoboka.
 
FPR koko ni umuryango
 
Mu gitabo cye yise “Les Institutions du Rwanda précolonial”, Alexis Kagame asobanura uko u Rwanda rwari rwubatse. Itsinda rinini ryari ubwoko (abasinga, abazigaba n’abandi). Mu nsi yaryo hazaga imiryango. Umuryango wabaga ugizwe n’inzu nyinshi. Umuryango wabaga ari itsinda ry’abantu bahuje igisekuru, nko kuvuga ngo Abarwakagara, Abagereka n’ibindi. Inzu yo yabaga igizwe n’abahuje igisekuru cya hafi, nk’abuzukuru bavuka ku nkomoko imwe.
 
FPR rero na yo nk’uko yabyiyise, koko ni umuryango. Igizwe n’inzu nyinshi, kandi ubu zitagihuriye ku nyungu zimwe. Inzu zari zimenyerewe cyane zari izishingiye ku mavuko, aho abantu bakuriye. Umupasitoro w’umunyamurenge yazisobanuje isengesho ritazibagirana. Umunsi umwe yarateruye ati: 
 
«Mana turagushima ko wita ku bana bawe bose, ukumva amasengesho yabo. Ariko Mana uca utangaza. Dore nk’ubu twaragusabye ngo wice Mobutu, uca ugerekaho na Kabila. Kandi natwe Mana, waraturinze hano mu Gwanda (Rwanda). Reba abavuye Burundi Mana. Barashinze utubari, baranywa barasinda, kandi baragushima. Abavuye Kongo, Mana, barashinze amadini, bararonka amaturo, ubu baranezerewe. Abavuye Uganda Mana, warabahaye amaranka (rank), urabaha amabodi (bya bigo biherwa na board ari na ho mu by’ukuri habarizwa amafaranga), ubu baranezerewe. Abari mu Rwanda Mana, warabahaye FARG, baranezererwa, bibagirwa n’ababo bapfuye. Ariko abavuye Tanzaniya Mana, ntaco wabahaye, nyamara baranezerewe ».
 
N’ubwo hari uwabifata nk’urwenya, ariko ntiyabeshye. Koko biragoye kubona ikigo giherwa na board kitayoborwa na James, Janet, Grace (hapana Grâce). Izi nzu zinyuranye ntaho zagiye. Gusa uko umuryango wagiye waguka hiyongeyeho izindi zitari nke.
 
Inzu nshya zigize umuryango mugari FPR
 
1. Inzu y’abanyapolitiki n’iy’abasirikari.
 
Inzu za mbere ebyiri zikomeye muri FPR ziyubatse igishingwa. Ku ruhande rumwe hari abanyapolitiki, ku rundi hakaba abasirikari. Kubusanya mu ntero n’inyikirizo hagati y’aya matsinda byatangiye kare ubwo higwaga inzira zanyurwamo mu kugaruka mu Rwanda. Abanyapolitiki bumvaga igikwiye ari ugushyira igitutu (pression) kuri leta y’u Rwanda, bakayitangatanga mu mahanga, ikazashyira ikemera imishyikirano yo kugabana ubutegetsi. Ibisigisigi by’iri tsinda ni ba Tito Rutaremaha, ba Polisi Denis, ba Protais Musoni, n’abandi biyongeyemo nyuma nka Wellars Gasamagera, Emile Rwamasirabo n’abandi.
 
Abasirikari bo bumvaga nta yindi nzira uretse urugamba rw’amasasu. Ikindi batumvikanagaho, ni ikiguzi cy’urwo rugamba. Abasivili batinyaga ko intambara yashyira mu kaga Abatutsi b’imbere mu gihugu, nk’uko byari byaragenze mu bitero by’ Inyenzi. Abasirikari bo ibyo ntibabikozwaga. Baragiraga bati: abo Batutsi biziritse kuri Habyarimana baguma mu Rwanda twe turahunga ubwo rero bazajyane; ngo iyo agahuru kizingiye ku gakoba bijyana mu nkono.
Abasirikari bakoze bya gisore, baratera, igihugu bagifata nyuma y’imivu y’amaraso menshi. Kuva ubwo batangiye gusuzugura abasivili nk’abantu batagira gahunda. Ni ho haturutse ya mvugo ngo “wewe civilian” nko kuvuga ngo “wewe mjinga”. Imanga itandukanya aya mazu yombi yaje kwiyongera mu matora ya 2003. Mu kuyategura, rya tsinda ry’abanyapolitiki ryumvaga hashakwa umuyobozi ushoboye ibya politiki, Kagame akagumana igisirikari n’iperereza nk’uko byari bimenyerewe. Ariko bari banabonye urwaho rwo kumwigaranzura kuri ka gasuzuguro navuze k’abasirikari ku basivili.
 
Mu nyandiko y’ubushize nakomoje ku buryo bateranye incuro eshatu batora umukandida uzahagararira FPR muri ayo matora ya 2003. Muri izo ncuro eshatu, hagiye hatorwa undi utari Kagame, byarangira ngo amatora yagenze nabi, bagasubiramo. Amaherezo Kagame yakoresheje igisirikari, atumiza rya huriro kaminuza muri stade, ahabwa amashyi, aba abaye umukandida atyo, n’ubwo ubu buryo nta na hamwe bwari buteganyijwe mu mategeko agenga FPR. Ushyizeho ibyo gutera muri 1990 ukongeraho n’uku kwigira umukandida bidaciye mu nzego, Kagame yari atsinze ba banyapolitiki bibiri ku busa.
 
Ejo bundi rero, hadutse ibyo guhindura Itegeko Nshinga, ba basivili na bo bari babonye umwanya, ni bwo bamukubise mpaga. Bavumbuye ko abasirikari bakangata ariko ibyo gusoma no gucengera amategeko bibasoba. Baba baboneyeho, Kagame bamupfumbatisha umushinga w’itegeko rimwemerera kwiyamamaza ubuziraherezo, baca inyuma basohora itegeko nshinga ritanamuha n’icyanzu yanyuramo abigerageza. Baba bamupfunyikiye batyo ikibiribiri.
 
2.Inzu y’abasirikari bahugukiwe mu by’umwuga n’inzu y’abakigendera kuri siyasa baherewe mu rugano.
 
FPR igifata igihugu, icyarangaga abasirikari bayo ni imyumvire ireba hamwe. Biranumvikana kuko bose bari baratojwe kinyeshyamba, baronse ibere rimwe rya siyasa yo mu rugano. Nyuma ariko, mu kugerageza kwiyubaka no kubaka ingabo z’umwuga zubashywe ku rwego mpuzamahanga, abatari bake boherejwe mu mahugurwa, abandi boherezwa mu butumwa bw’amahoro hanze. Ibi na byo byacukuye indi manga mu ngabo za FPR.
 
Ku ruhande rumwe hari ba bajenerali n’abakoloneli bakigendera kuri siyasa n’imyumvira batojwe mu rugano. Aha usangamo ba Fred Ibingira, ba Mubarak Muganga, ba Gumisiriza, Kabarebe, Murokore, Alexis Kagame, Ibambasi, Dan Munyuza, Jack Nziza n’abandi benshi. Kimwe mu byo bahuriyeho, ni ukutigiramo “confidence”. Kuri bo Kagame ni we ntangiro n’iherezo rya byose. Kandi biri n’amambu koko yabakuye mu busa abagira icyo bari cyo. Cyakoze aba ni bo benshi mu ba Ofisiye bakuru. Aba rero ntibashobora no kurota mu nzozi u Rwanda rutayobowe na Kagame. Icyo gitekerezo kinabaciye mu bwonko bahita bagwa muri koma (coma).
 
Ku rundi ruhande, hari abandi bajenerali n’abakoloneli bagiye bahindura imyumvire kubera inzira zindi banyuzemo nyuma yo gufata igihugu. Ibyo babonye mu mahanga banyuzemo mu gihe cy’amahugurwa  cyangwa bigiye ku zindi ngabo bakoranye mu butumwa bw’amahoro, ni uko umwuga wabo ushobora kwihesha agaciro utubakiye ku buhake bw’umuntu kanaka, kabone n’aho yakwitwa Kagame. Ikindi kibahangayikishije ni uko kubakira system ku muntu umwe ari ukubakira ku musenyi, kuko icyamuhungabanya cyayisenya mu mizi. Aha rero ni ho bahurije na ba biru: kumva ko icy’ingenzi ari uko system ijya mbere. Kwikanyiza kwa Kagame no kwibonamo inkingi itanyeganyega batangiye kubona ko ari ikibazo kizashyira FPR mu mage. Aha usangamo ba Patrick Nyamvumba, Charles Kayonga n’abandi. Aba na bo buhoro buhoro batangiye kwinjira muri ya myumvire ya cyami navuze ubushize, ko bibaye ngombwa umwami Kagame yanywa cyangwa agatanga aho kugira ngo yiyitiranye na system bazajyane mu kaburi!
 
Indi mpamvu na none ariko yagiye ibatera guhindura imyumvire ni ikibazo cya génération. Muri iri tsinda  higanjemo bamwe bakiri bato bariho bazamuka, bagasanga kubara ejo habo hazaza bashingiye ku muntu umwe Kagame ari ukutareba kure. Kuri bo igikuru ni uko system yakomeza, ikiga kujyana n’aho ibihe bigeze, na bo bakayigiramo amizero y’ejo hazaza. Wa mugambi w’abiru wo kuywesha Kagame babinyujije mu itegeko nshinga ngo ingoma idahungabana, aba basirikari bawuhaye umugisha kandi bawinjiranamo ubwenge bwinshi.
 
3. Inzu y’abasore “ambitieux” barota gusimbura Kagame.
 
Mu by’ukuri, iyi nzu yo ni Kagame wayiyubakiye atabizi cyangwa atabishaka. Muribuka imyaka yamaze asubiramo igihe n’imburagihe ko nta yindi mandat akeneye. Yarabivuze itetu, abivuga mu ndimi zose, mu ndagihe no mu nzagihe, bigera aho bamwe bo muri FPR bibwira ko koko akomeje. Icyo we yishakiraga ngo ni uko igikuba cyacika, hagatangira rya kinamico ry’uko aramutse atakiyobora u Rwanda abana batazongera kurota n’imbyeyi ntizongere kureta, mbese nk’umwami wa kera. Gusa icyo yiyibagizaga ni uko mbere ye byavuzwe n’abami ibiti n’ibyatsi, nyamara baje gutanga u Rwanda rwo rukikomereza. Ikindi cyamushutse ni uko ba basirikari bakuru navuze bakigendera kuri siyasa yo mu rugano, ari na bo mu by’ukuri yisangaho kurusha abandi, batahwemye kumujya mu matwi bamubwira ko ngo mu Rwanda hose nta yindi ntero n’inyikirizo, ko ngo atiyamamaje Abanyarwanda bose bakwiroha mu Kivu.
 
Muri ya mayeri ye rero, we yahisemo bimwe bita kwigira idolari ngo bakunde bamwinginge, atangira ya disikuru ko ngo adakeneye kongera kwiyamamaza, aba abibye atyo urumamfu. Mu cyama rero buriya harimo insoresore zibitseho inyota na ambition itari nke. Aba rero baratangiye bishyira mu myanya. Ngabo ba James Musoni, ba Olivier Nduhungirehe, ba Gasana Eugène, ba Francis Kaboneka n’abandi. Aba na bo aho bavumburiye ko biriya yabivugaga yiganirira, bamwe bakubiswe n’inkuba kuko bari baramaze kwishyira hanze nk’inopfu. Abandi babonye ko niba akomeje kwiyamamaza ubuziraherezo bashobora kuzamutanga gusaza bagitegereje, dore ko atanabaruta bihambaye. Aba na bo batanze umusanzu ugaragara muri uriya mugambi w’ubwiru wo kunywesha umwami (Kagame) bagakiza Karinga (system).
 
4.Uko Kayumba yinjiye mu ihurizo.
 
Aba biru n’amashumi yabo bamaze kunoza umugambi wo kuywesha Kagame bakamuvana mu nzira babinyujije mu Itegeko Nshinga, babonye ko hari ikibazo badafitiye igisubizo. Icya mbere batayobewe ni uko iriya system utayiyobora udafite ingufu mu gisirikari. Kandi nk’uko nabivuze, ntibayobewe y’uko abenshi mu basirikari bakuru ba RDF bari muri ya nzu y’abagendera kuri siyasa yo mu rugano. Aha rero ni ho biyegereje Kayumba ngo umugambi nucamo azabe ku ruhande rwabo, kuko bamubona nk’umuntu wagirirwa icyizere mu ngabo. Na we yabyakiriye bwangu ku mpamvu eshatu. Iya mbere ni uko koko system atayanga. Ntawe uramwumva ayivuga nabi. Ikibazo cye ni Kagame.
 
Kagame rero avuye mu nzira, ibisigaye nta ribi. Impamvu ya kabiri ni uko byamugaruriye icyizere akabona ko n’ubwo yanzwe n’umwami ariko ataciwe n’ingoma (system). Icya gatatu ni uko nta yandi mizero yari asigaranye. Aho ba Rudasingwa bavumburiye ibanga, babaye nk’abakubiswe n’inkuba, kandi amarira yabo afite ishingiro. Nta kuntu batari kubabazwa n’ingufu bashoye mu kuzenguruka amahanga bamagana amabi ya Kagame na system ya FPR, ngo bashimishwe n’uko uwo bibwiraga ko bafatanyije umunshinga we yiririmbira gusa inyikirizo (ububi bwa Kagame) byagera ku ntero (ububi bwa system) akaba ikiragi, akanacaho akanywana n’abo badacana uwaka.
 
Harakabaho ubwiru n’abiru. Ubutaha tuzabagezaho aho umupangu ugeze na za scénario ziwugize.
 
BIRACYAZA…..
 
Luc Nzaramba.
Ankara, Turquia.
Source : therwandan.com

Commenter cet article

kilimambogo boys 29/08/2016 13:12

nimurebe aka kavideo karabitsa byinshi ! : https://www.youtube.com/watch?v=zU-QWfhIXnU

Murphy /imbwa ntiyurira igiti. 28/08/2016 15:09

Ushyize imbwa mu giti ni nawe uyikurayo!!!
N, uyijyanye muri congo ni we uyikurayo!!!

Murphy to Niba nawe Disi we... 28/08/2016 14:53

Nyamara uriya ushimye arimo yunga mu ryange.
Nzaramba, gusahura congo,.... byose ni ingaruka z, ingoma mbi zaranze Rwanda.
Dushoboye kugira ubutegetsi uturere twose n, amoko yose yibonamo ntabwo twasonza nta nubwo twahinduka imbwa z, impigi zo kwiba congo dushiyira abazungu!!!!!
Imbwa y, impigi ifata urukwavu ikaruha sebuja akarya imihore akaruha amagufwa.
Nzaramba iterwa n, uko impigi zifata urukwavu aho kuruha ibibwana byayo ikaruha abayuda!!!!!!!
Sino amateka yacu ndayazi peeee.

Amateka 28/08/2016 14:32

https://www.youtube.com/watch?v=4TCs6MMtssQ

Amateka 28/08/2016 14:24

https://www.youtube.com/watch?v=9JC45gbNAog

Hutupower kuri Kilimambogo boys 28/08/2016 12:36

Umva disi we, mbere yo kwikoma abakongomani menya ko nyirabazana ari ziriya mbwa mujeri z'agatsiko k'ingirwa batutsi zikomeje guteza imidugararo hirya no hino.

Menya ko izo ngirwa batutsi zo mu gatsiko zikomeje gukoreshwa nk'ibikoresho byo mugikoni by'abazungu b'abayahudi kugirango zikomeze kutsemba abirabura.

Mbere yo kuvuga rero mujye mubanza mugaragure ururimi mu kanwa inshuro ndwi, mutekerezo kubyo muvuga mubanje kwiy'inforoma mwere kugendera ku amabwire.

Gusa abo bagore uvuga bahuye n'uruva gusenya turakomeza tubazirikane nk'abandi batagira umubare bamaze kutuvamo bazira uko bavutse, bazira aho bavukiye.

Abo barimo guteza iyo midugararo turamuzi kandi yiyimbire kuko rutwaye abandi rutamwibagiwe, igihe kizagera twihorere kndi tuzabikora twihanukiriye ntabanga ririmo inyenzi tuzazigesa amajosi ntakabuza birimo biraza mwihangane.

FDLR songs: https://www.youtube.com/watch?v=qbZNsndmleA

Kaguta Museveni ngo abahutu ntibazongera kwegura umutwe ariko igihe bikigera azumirwa tu: https://www.youtube.com/watch?v=ldS2XVs231M

MUKONDE, MUKONDE BAHU! 29/08/2016 14:10

#Kilimambogo#,
Aho guhora mwivovotera abo bakongomani babakorera ibya mfurambi ako kageni, harabura iki ngo namwe MUKATEHO IGIPANDE KURI UBWO BWATSI, ngo MUKONDE ubundi nze KUBAHAKA, BO GASAHURWA!
Erega si ibikino : abahutu mubyemera, mubyanga iyo KIVU abo bayuda bazayomora kuri Zaïre, ubundi bazane abafalasha kuyitura ; nibaza rero uko muzabyifatamo, uko mubyifatamo bikambera inshoberamahanga! Nimukomeze kubarwanirira nibarangiza babiture kubarasa ; byanyura kurushaho muramutse mykoze UBUKONDE NKA BWABUNDI BWO MURI NDUSU NA KIGOMBE NANJYE NGAKUNDA NKABONA ISAMBU NKORERAMO UMWUGA WANJYE W' UBUGANGA-UBUVUUZI BW' AMATUNGO NO GUTUNGANYA IBIVA KU MATUNGO (Industries agro-alimentaires) ; SANS BLAGUE!

kilimambogo boy 28/08/2016 18:27

"Mbere yo kuvuga rero mujye mubanza mugaragure ururimi mu kanwa inshuro ndwi, mutekerezo kubyo muvuga mubanje kwiy'inforoma mwere kugendera ku amabwire"
mbere yo kuvuga mbanabanje kugaragura ururimi inshuro zitabaritse ! naho biriya wanditse kubateza induru ndabizi neza cyane ninabyo nirirwaa mvuga ngerageza kwerekana ko inyenzi arizo boko haramu yo muri grands lacs n'ibindi ...! abakongomani ndabazi nababayeme nubu turabana ! harimo bake babona kure ariko la majorité ntakigenda ubutegetsi bwa mobutu bwarabogeje neza neza nkuko ubu birimo gukorwa mu rwanda ! hari nk'umukongomani twari turi kuganira kuby'igihugu cya congo noneho tugera naho tuvuga kuri Charles Onana, we yambwiye ko abona kuba Onana avuganira abakongomani kurusha n'abanyekongo ubwabo ngo harimo ikibazo ...! hariho nabandi bavuze ko les ex FAR igihe babafasha kurwanya inyenzi ngo barwaniraga kongo kurusha n'abanyekongo ubwabo , kandi ngo babonaga ko harimo ikintu kidasanzwe kugeza naho bahindukirije imbunda bakazitunga abari kubafasha kurwanya umwanzi ngo kuko babarwanira cyane (ibi nanditse n'ukuri s'ibihimbano kandi sinogushaka gusetsa abantu ...) ! (niko se mwana wa mama abantu nkabo koko wavuga ko mumitwe yabo harimo ikintu ?!) abantu babona utavuze ururimi rwabo neza bagahita bakwica, ? noneho rero nihagira ikiragi cyibeshya kikahaca ntanuwuzamenya irengero ! nibaza niba no mwiyo virage haribiragi bikihaba ... ! hano ngerageza kuvuga muri make kuko n'ibyinshi ibyo kuvuga ...naho ubundi amakuru yo muri afrika yo hagati ndayazi neza cyane ...
Abo bantu bitwa abazairwa (kongomani) ndabazi neza kuburyo udashobora kubyiyumvisha ! nabavukiyemo turakurana ... Hari umugabo yitwa lambert mende uzajye wumva ibyo avuga hanyuma umbwire niba ibyo nanditse ari ukubeshya ...!

kilimambogo boys 28/08/2016 11:26

Yemwe nimwisomere ukuntu kugeza na nubu abakongomani bakiri ibigoryi kuburyo bababeshya bakamara bene wabo bababantou ngo bari kwirwanaho ! ubu si ubugoryi gusa biteye ubwoba !! hashobora kuba hari inyenzi zimaze kubacengeramo kuko si gusa ! yashize presque 20 ans abakongomani bicwa ariko bataramenya leurs ennemies et encore moins leurs alliés ! c'est vraiment inquiétant ...

"Deux femmes supposément Hutu ont été traînées hors d'un minibus, lynchées et brûlées vives par une foule dans la ville de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré le maire de la ville à l'agence Reuters."

inkuru yoose muyisanga hano :
http://www.bfmtv.com/international/rdc-deux-femmes-lynchees-et-brulees-vives-par-une-foule-en-colere-1030011.html

kilimambogo boys 28/08/2016 11:25

Yemwe nimwisomere ukuntu kugeza na nubu abakongomani bakiri ibigoryi kuburyo bababeshya bakamara bene wabo bababantou ngo bari kwirwanaho ! ubu si ubugoryi gusa biteye ubwoba !! hashobora kuba hari inyenzi zimaze kubacengeramo kuko si gusa ! yashize presque 20 ans abakongomani bicwa ariko bataramenya leurs ennemies et encore moins leurs alliés ! c'est vraiment inquiétant ...

"Deux femmes supposément Hutu ont été traînées hors d'un minibus, lynchées et brûlées vives par une foule dans la ville de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré le maire de la ville à l'agence Reuters."
inuru yoose muyisanga hano :
http://www.bfmtv.com/international/rdc-deux-femmes-lynchees-et-brulees-vives-par-une-foule-en-colere-1030011.html

Nta musururu bugira! 28/08/2016 13:14

#Kilimimbogo# we,
Wenda wajya wamenya neza ko "uburo bwinshi butagira umusururu"!

Nagirango ubyo bandika ni ugukabya, naho..... 28/08/2016 10:02

Ndebera nawe, kwirirwa mu biro wiga moyens zose zatuma abantu bagabanuka kw'Isi, ukanabihemberwa.
ref:

http://www.demographie-responsable.org/demographie/surpopulation/qui-sommes-nous.html

SURPOPULATION EN AFRIQUE = SUPERCHERIE, MENSONGE! 28/08/2016 13:07

Nibyo ; iriya ntero ngo Afurika iratuwe cyane, ni ukubeshya : mfatira kariya gahugu ka Bubiligi imwire umubare w' abatuerage gafite ; bikore no kuri ka France, umbwire ; kora imibare kuri Yuropa yose maze umbwire abaturage ifite ugereranyije n' ubuso bwayo maze umbwire!
Eh! Ngo ki benshi kubera ko bakungahaye ku byo kubatunga? NYINE! Natwe muri Afurika y' Abirabura, NIYO NTEGO : GUHAGURUKIRA GUKORA NGO TWIHAZE TUNASAGURIRE AMASOKO MAZE UBUNDI RUSAKE IKUBITE IKIBABA IZENGURUKA KURI SEKAGANDA, TUBYINE UMUDIHO ABAGORE BADINGISA AMABERE YUZUYE IBITUZA BY' UMUTARI ("BIKUTSI"), ABANDI KU RUHANDE BARI MURI "SAKANYOSA" NA ZA "VENTILLATEUR" NA "LEMBEUL NAR", UTIBAGIWE "MAPUKA" UBUNDI AMAPUMBU ABONE AKUNDE ARANGIZE INSHINGANO ZAYO : NYUMA Y' AMAVANGINGO Y' ABAGIYE MU RUBOHERO BAGACA N' IMYEYO, AMASOHORO AKAREMA VA SORO, SOGLO NA SEMAHORO BAKAJAGATA AFURIKA YOSE!
Mu Ishuri rya Mwalimu Cheikh Anta DIOP, niyo ntero n' inyikuruzo yacu :
AFURIKA NTITUWE ; TUGOMBA KONGERA URUBYARO IKAGIRA UMUBARE W' ABATURAGE BAYIKWIYE!
Ibindi ni gashakabuhake na mpatsibihugu batifuza ko TUBA UNE PUISSANCE DÉMOGRAPHIQUE nka Chine cg India kuko ije yiyongera kuri PUISSANCE POTENTIELLE ECONOMIQUE (matières premières) na PUISSANCE ECOLOGIQUE-TOURISTIQUE (climat ensoleillé sans intempéries naturelles), byaba biyirangiranye!
Hari kandi na ba gashakabuhake mu madini, bararanye bakazindukana kuduca ku mico n' umuco gakondo wabaye karande wacu cyane cyane IMBYINO batwumvisha ko ngo ari IBISHITANI, Ivanjili izirwanya : FAUX! ARCHI-FAUX!
Ikibi ni ukureka ZIGADABAGIRA, zikabyinwa n' aho bidakwiye ariko ku ngingo yo KUBYUTSA IMISEMBURO UBUNDI RWAMO IKAVUMERA, LE FILS DE SON PÈRE AKAMUNIRA, UMUKOBWA AKAMWITURA PETIT DÉJEUNER EXCEPTIONNEL, ICYO KINTU NTAKWEMA KUGITAKAZA KUKO CYUNGANIRA IMANA MU KUREMA ; NI INGENZI REO, MURAGIKOMEREHO, BANA BANJYE!
Ese uyo mubona uko abazungu bakunda imbyino nyafurika ziragwa cyane no gukaraga ibasini atirwo rukenyerero, mwebwe ntimwibwira? Biriya ni sawa, sawa ndetse : SAWA SAWA! Upfa kutazibyina mu biliziya no mu nsengero gusa ; mu rusengerero, oui!
NIMUBYARE IBITSINA BYOMBI BY' AMAHASA BYUZURE AFURIKA, TUBIRERERE UBUVIVI N'UBUVIVURE TWITERETSE UMUVURE W' AMARWA, AMABERE N' AMAZI Y' INSINA ; IBINDI NI UKUBASHUKA NO KUBABESHYA!

kilimambogo boys 28/08/2016 11:03

uko niko ibintu byifashe mwana wa mama ! ninacyo gituma birirwa babeshya ngo Afrika yuzuyemo abantu (+ d'1 milliard ) kandi ari ukubeshya abantu barashize... nko murwanda ngo hari 11 millions z'abantu nyamara nta na miliyoni 6 zihari ! bamaze abantu babica ! nicyo gituma bafashije inyenzi kuko zizwiho ukwicana kurengeye nukwa dayimoni, bakaziha igihugu cyari kirikuzamuka kuburyo byari birigutera ubwoba abazungu, zikaba zimaze kwica hafi 85% y'abanyabwenge (hutu, tutsi et twa confondu) hanyuma bakaziha n'ubushobozi bwo kwica abantu muri afurika yo hagati nazo sugukora akazi zivuye inyuma reka reka sinakubwira ... Hari umuzungu uherutse kwivugira ngo abirabura bacolabora n'umuntu ushaka kubarimbura ... ni hatari inyenzi, boko haram al shebab c'est la même chose ! rien dans leurs têtes à part seulement massacrer leurs semblable !!! Ibyisi n'amabanga ...

Nzaramba 28/08/2016 09:40

Veritasinfo nnoi muvuge amakuru y'inzara bise Nzaramba igiye kurimbura abanyarwanda kandi mutange ibitekerezo byo kuyirwanya! Ni mutange amakuru yerekeranye n'ibitero by'ingabo z'u Rwanda na Ouganda zasubiriye kuvogera Congo zigamije gusahura amabuye ya Congo ateza imbere amabandi n' ibihugu bya gashakabuhake no kurimbura impuzi z'abahutu bahungiye Congo. Ni mutubwire ku myiteguro y'intambara U Rwanda rushaka gushoza ku gihugu cy'u Burundi n'ingaruka ku karere k'ibiyaga bigari. Nimuvuge amakuru y'iyicwa ry'abaturage mu Rwanda rikorwa na polisi ibeshya ko mu Rwanda hageze ibyihebe bya Desh! Bref, ni muvuge amakuru y'akarengane no gukandamizwa kw'abaturage mu Rwanda!! Naho kwirirwa mwandika ngo Paul Kagame arajyiye kandi ari kurushaho gukanyaga abanyarwanda ni ukurangaza abantu no guta igihe. Dukeneye amakuru afite ireme n'ingamba zihamye zo kubuhora u Rwanda!!

Welarse 28/08/2016 14:52

Veritasinfo ikorera kagome haba mu kurangaza abantu, kugambana ndetse nibindi bibi byose kagome-fpr zikorera abahutu babanyarwanda bakoresha umukuru wa veritasinfo mukubigeraho. Niba utari ubizi noneho urabimenye

NIBE NAWE SHA / DI-SI -WE! 28/08/2016 12:26

Ntubona?! Nibe nawe upropoje ibintu bigezweho kandi byagira icyo bitwungura ngo ureke utiya #Murphy# usaba ko tuganira ku "karasisi ka demokrasi itarigeze ibaho kuva Urwanda rwabaho" nk' aho iyi ntero ishaje hari utayizi ; niba ahari, uwo mumubwire asubire kwihugura mu Mateka y' Urwanda muri za Bibliothèques ariko asibe kuza kudutesha igihe ngo za demo-démocratie démobolisée!
"QU' IL RETIRE NOS NOMS DANS LEUR BUSINESS DE DÉMOCRATIE"!
DÉMOCRATIE = LA FOUTAISE!

Mulindi 28/08/2016 06:37

Nta genosayidi yabatutsi yabayeho.
Habayeho ubuhererekane bw'ubutegetsi buvuye mungabo za Kinani ifite embargo bushyirwa mu ngabo zabagande babatutsi bihagarikiwe na ONU .
ONU yabeshye ko ishyizeho TPIR ngo icire urubanza abishe muri ririya simburana lyubutegetsi ; nyuma iteshuka ku nshingano yavuze ; yicira irubanza rw'abatsinzwe kwa Kinani.
ONU iliho (abari bayihagaraliye hagati ya FPR na FAR) ; amateka azayibaza genosayidi ikorwa ningabo zabatutsi iyikorera "bantous " kuva 1990 kugera magingo aya iyo ONU ikavunira ibiti mu matwi nimiyenzi mu maso ngo yivomere ibyiza byakarere nta nkomyi.
Izabazwe miliyoni 13 zimaze kwicwa nubu zigikomeje ; yo yikorera akazi ka Ruvomeramunduru.
Umukire ; umukene ; umunyapolitiki ; abachefu cg abaturage bapfa nk' ibimonyo mu Rda Uganda RDC na Burundi bikozwe ningabo zabatutsi.
Kugeza ubu ONU ishinjwa urupfu rwabaperezida 4 bishwe . Bizayivaho umunsi izakura amaboko kuri Kagame ubica ikamufunga. Ntibikozwa nyamara amateka azavuga .Kuko umuborogo wabicwa ihari muri Afrika na Aziya ni muremure .
Ishinzwe iki ?
Gufasha ibihugu bikize kuva muri crise economique. Naho gukiza ikiremwa muntu ntibikiyireba.

Murphy to veritas/ New topic 28/08/2016 03:27

Mudushyirire ho inkuru yundi nshya.
Niba ntayo mufite nimwandike kuri iyi topic ikurikira:"
Nta demukalasi yigeze iba mu Rwanda kuva rwaba ho".

Murakoze

Ashily, Yeah 27/08/2016 15:28

Uriya Muzungu ni umwe mubayobora idini rya Shitani. Mwitegereze ako gatabo afashe mu ntoki, icyo ari gukorera kagome amufashe akaboko ningufu za Shitani ngo zize ari nyishi cyane kuri kagome kuribwaribwa bye bikomere cyane. Ibyo bi Satanic by'ibizungu byuzuye muri amerika idini ryabo rirakomeye cyane muri amerika icyicaro gikuru cya Satanic cyiri New York, USA. Hose muri amerika baruzuye. No mu rwanda bagezeyo barahari bakorera muri kigali. Muri amerika ni kwa Lusoferi niyo mpamvu amerika ari mpatsibihugu biva kungufu bahabwa na Satani. Abanyamerika ni aba Satanic mubyo bakora byose nimvugo zabo zose, bakora ibibi byose bibaho. Urugero ni uwo muzungu ufashe ukuboko kuwo muzunguzayi wamagi ikampala wicajwe kubutegetsi nkimbwa yumusega mujeri yicaye kuntebe yumutegetsi ibonye shebuja adahari.

Ikosora 27/08/2016 11:54

Uyu mugabo bamwangiriki ? Jye nkunda uko avuga...

murebibi namwe vraiment, Rwanda we, https://www.youtube.com/watch?v=Vgcl0hQQtms

Hutupower: Mwitegure neza ibintu bigiye gucika Hutupower yarubiye tu 27/08/2016 09:45

Twababwiye ko ntacyo tutazifashisha ngo ngo dukure rubanda mu menyo ya rubamba( empire hima tutsi).
Twababwiye ko inyenzi zaduhekuye zikatumara k'urubyaro n'ababyeri, ariko bitinde bitebuke turigaragambya igihuru kibyare igihunyira imbwa mujeri zose zibure iyo zikwirwa kandi ibyo turabikora ntakabuza twaje.

Nabibukije ko inyenzi kagame, museveni, buyoya na Joseph kabila baduteye agahinda kenshi ariko nabo biyimbire kuko ubutabera bw'Imana bwaje nk'umuyaga bita serwakira cg nk'umuhengeri mu inyanja.

Mu kurangiza twashakaga gukomeza guhumuriza Petero Nkurunziza ko Imana Iri kumwe nawe k'urugamba rwo kurengera abaturage.

Twashakaga no kwibutsa ibi bikurikira:
1) Imana Irabazi mwese kandi Ifasha uvifashije, abahutu ntimutinye kwitabara no kwisubiza icyubahiro, mukure amaboko mu imifuka mukore ku inyungu zanyu no ku nyungo z'abazabakomokaho.
2)Umwirabura w'umuhutu natangire atinyuke imbwa z'abazungu, azibwire ko tuzi ibyo zimazemo imyaka kandi ko ibyo bikorwa byazo tubirambiwe.

Mubabwire ko ibyo bakoze muri somaliya, muri uganda, muri sudani, muri Mali, muri Nigeria, mu rwanda, muri Libiya, muri irake, muri kongo nahandi henshi hatanduke tubizi kandi ko igihe ni kigera tuzabafata tubibaryoze.

So CNDD-FDD, Hutupower, FDLR, Interahamwe, Imbonerakure tubaye tubashimiye akazi keza muriho mukomeze mugire courage turi hafi kunesha:


Quelle coïncidence ! 228 policiers onusiens contre le Burundi et Roméo Dallaire ainsi que Louise Arbour rôdent dans les parages.

1.En date du 29 juillet 2016, le Conseil de Sécurité de l’ONU s’est profondément contredit en adoptant une résolution no 2303 avec 11 voix contre 4 abstentions dans une cacophonie sans précédent en allant à l’encontre de ses propres résolutions no 2248 du 12 novembre 2015 et no 2279 du 1er avril 2016 en matière de respect de la souveraineté , de l’indépendance nationale, des frontières territoriales et de l’unité nationale du Burundi. Cette bataille a été menée sans la consultation du Gouvernement concerné comme si le Gouvernement du Burundi démocratiquement élu n’existait pas.
2.Cette confusion et cacophonie au niveau du Conseil de Sécurité votant une résolution dans le sens des putschistes vient de s’accompagner des bruits de présence du Canadien Roméo Dallaire ancien commandant de la fameuse MINUAR du Rwanda qui a porté le FPR Inkontanyi au pouvoir et la Canadienne Louise Arbour ancienne Procureur Général du TPR à Arusha en République-Unie de Tanzanie. Ces informations sont tirées du site canadienne http//www.rcinet.ca du 8 août 2016 et font état de la mission de ces deux personnalités accompagnant le ministre canadien de la défense ​Harjit Sajjan, dans une mission qui servira notamment à orienter la participation continue du ​Canada aux opérations de paix. Ces deux personnalités Canadiennes se font parler encore une fois dans la Région des Grands Lacs et Est Africaine, ce qui n’est pas aux yeux des démocrates Burundais, une simple coïncidence des faits mais bien des agents en mission pour faire les lobbyings préparant la venue d’une force d’invasion au Burundi en particulier et dans un des pays de la Région citée en général .
3. De triste mémoire, le Canadien Romeo Dallaire qui commandait les forces de la MINUAR au Rwanda s’est illustré dans l’appui politique et militaire du FPR-Inkontanyi de Kagame pour le porter au pouvoir. C’est lui avec son organisation de l’ONU au Rwanda qui a assuré toute la logistique des Inkontanyi de Mulindi vers le Siège de l’assemblée nationale Rwandaise « CND » à Kigali. En moins de quelques mois le chiffre de quelques centaines du FPR convenu dans les accords entre Kagame et Habyarimana, le CND s’est retrouvé plein de plusieurs milliers de soldats Inkotanyi .Et c’est Roméo Dallaire qui se chargeait de cette tâche de faire infiltrer les Inkotanyi dans la Capitale Kigali. Et c’est aussi ce Romeo Dallaire qui a installé toute l’artillerie des Inkotanyi dans la Ville de Kigali et partout où il a mis le pied, il a installé des canons en faveur du FPR-Inkotanyi. Plus d’un pourrait comprendre pourquoi la MINUAR s’est vite retiré du Rwanda parce que Roméo Dallaire avait accompli son devoir de mettre au point tout ce qui était nécessaire pour la prise du pouvoir par le FPR- Inkotanyi. N’eut été le rôle déterminant de la MINUAR, le FPR-Inkotanyi n’aurait jamais pris le pouvoir au Rwanda. Tous les montages génocidaires contre le Gouvernement dit hutu de Kigali avaient été mis au point et la projection de la responsabilité du génocide sur le gouvernement en place avait été bien affinée par les envahisseurs. Et plus tard, Kagame lui-même dira qu’on ne peut pas manger les omelettes sans casser les œufs devant les chaudes larmes de ses hommes qui venaient de réaliser l’irréparable qu’ils ont causé à l’humanité.
4. Quant à Louise Arbour tout le monde sait qu’elle a eu la mission au Tribunal Pénal International du Rwanda à Arusha de charger les victimes du génocide qui venaient de perdre le pouvoir à Kigali parce que les faits de guerre n’avaient pas pu montrer la responsabilité génocidaire du pouvoir Habyarimana. Et c’est par malheur que ces deux personnalités se fassent encore entendre dans la région. La vérité est qu’il y a un plan qu’ils sont en train de concocter de renverser les institutions démocratiquement élues du Burundi.
5. Pendant qu’ils sont en tournée, le Haut Commissaire des Droits de l’Homme des Nations Unies Zeid Ra’ad Al Hussein est en train de crier à qui veut l’entendre que le Gouvernement torture les citoyens et prononce des condamnations extrajudiciaires, que les Imbonerakure du Parti CNDD-FDD violent les femmes et j, en passe dans le but de faire pression sur le Burundi et de légitimer par des montages honteux l’intervention militaire contre le pouvoir qui ne cesse d’être accusé de vouloir commettre le génocide . Cette gymnastique mensongère qui fait du planificateur la victime du génocide afin de détruire le pays dont le pouvoir est qualifié d’indésirable a été vu au Rwanda, en Lybie en Syrie etc. etc….. C’est en raison donc de ses hautes compétences en montage du génocide et en renversement des institutions démocratiquement élus que le Canadien Roméo Dallaire revient dans la région pour faire au Burundi ce qu’il a fait au Rwanda. Sa sœur Canadienne Louise Arbour se préparerait donc à monter des accusations contrer les autorités Burundaises afin de les expédier à La Haye ou un autre tribunal dans le monde.
6. Cette réflexion n’est pas un mauvais rêve dans le sens où le point 17 de la résolution 2303 dit ceciː « Demande aux Etats Membres de la région d’autoriser la libre circulation , sans entraves ni retards, à destination et en provenance du Burundi, de tout le personnel de la composante de police des Nations Unies au Burundi, ainsi que de l’ensemble du matériel, des vivres et des biens destinés à l’usage exclusif et officiel de la composante». Cette disposition est celle qui a donné le poids de la bête au commandant Romeo Dallaire de transporter les FPR – Inkotanyi de Murindi jusqu’ à Kigali. Il va sans dire que le même stratagème veut se jouer ici dans notre pays où les 228 policiers Onusiens seraient un noyau de formation et d’accueil d’éventuels rebelles sous les mains de Kagame, de la Belgique et la France. Comme le Peuple Burundais a déjà décrié cette force, le Parti CNDD-FDD et son Gouvernement ne l’accepteront jamais sur le territoire Burundais .Ils de mandent par conséquent aux pays de la Sous-Région qui seront visités par ces hommes de rejeter toutes doléances qui seraient de nature à amener une quelconque force Onusienne dans n’importe quel pays de la région en général et au Burundi en particulier. Romeo Dallaire et Louise Albour sont des oiseaux de mauvaise augure dans la région.
7.La disposition 17 coulée dans la résolution 2303 a été une auto-trahison du Conseil de sécurité de l’ONU et tous les montages de planification derrière ont été mis à nu .Le Rwanda faussément accusé d’avoir dit qu’ il n’y avait pas de places suffisantes pour les réfugiés a été attaqué et détruit , Saddam Hussein de l’Irak a été accusé qu’ il détenait des armes chimiques pour détruire l’humanité, Kadhafi de la Lybie a été accusé de vouloir massacrer sa population, le Syrien Bashar Al-Assad a été accusé de violations grave des Droits de l’Homme et le pouvoir CNDD-FDD et son Gouvernement sont accusés faussément et outrageusement de l’idée de commettre le génocide . Comme quelqu’un disaitː « Qui veut noyer son chien l’accuse de rage ». Et au regard de tout cela où est la justice ? Où sont les démocrates contemporains ? Où sont les nations industrialisées démocrates ? Où sont les organisations des droits de l’homme et des nations ? Devons-nous dire que tout cela n’est que tromperie ? Que tout cela n’est que montage des Grands pour écraser les peuples et les Etats dits en voie de développement ? La réponse n’est pas loin, les droits de l’homme constituent un outil d’oppression des plus faibles par les plus forts et partant la justice ne peut que suivre le même schéma. Et tout pouvoir qui cherche à défendre les plus petits est taxé d’indésirable sur la planète.
8. En dernier lieu, les 228 policiers Onusiens que le Conseil de sécurité de l’ONU voulait imposer au Burundi ont été perçus différemment par de nombreux pays dans le monde entre autre l’Angola, l’Egypte, le Venezuela, la Chine, la Russie, beaucoup de pays Africains et j’en passe ayant mis en avant le respect de la souveraineté du Burundi avant toute autre chose. Il est obligatoire d’avoir l’aval du Gouvernement du Burundi avant de prendre n’importe quelle décision le concernant. Il est incompréhensible qu’une organisation de l’ONU comme celle des Droits de l’homme soutienne les coups d’Etats et que des pays eux-mêmes qui chantent la démocratie chez eux incitent les putschs militaires dans des pays démocratiques. Ce qui est marrant est que les pays riches et industrialisés ne respectent aucune loi internationale qui ne va pas dans le sens favorisant leurs intérêts, mais quand il faut condamner les plus faibles ils font tout en foulant aux pieds les lois, les chartes et les traités internationaux. Pour eux l’Etat de Droit n’a de sens qu’aux hommes soumis à leur dictat. Il n’est pas dès lors étonnant d’entendre que des putschistes refugiés en Europe organisent une réunion sous la bénédiction de leurs bailleurs pour décider d’assassiner des hommes à la peau blanche au Burundi afin de projeter l’acte terroriste sur le Parti CNDD-FDD et son Gouvernement .Et dès hier le 12 Août 2016, le Quai d’Orsay Français a sorti une communication sommant les ressortissants français présents sur le sol Burundais de diminuer leurs déplacements dans la capitale Bujumbura pour des raisons de reprise de conflits au Burundi selon ses renseignements. Mensonges, ils préparent ces plans ensemble et les financent. Qui trompe qui alors ?

Fait à Bujumbura le 16 août 2016

LʾHonorable Pascal NYABENDA

Président du Parti CNDD-FDD

Rucagu 27/08/2016 05:52

Jyewe Rucagu imbehe yange ndayifite naho ibi bihutu byose iyo bipfuye bimbwiye iki? Syigari we! Asyi. Ibihutu inkotanyi zibyice bishire jyewe ninkotanyi turakundana. Hari ikindi se nkeneye. Ntacyo.

Bizuru 27/08/2016 03:30

Rwose Rider komeza ujye umbwirira ibi byana by'urumyira rudashira!!! Iriya forme nk'iya HE benshi barayifuza bakayibura! Bihora biri constipe.

Murphy to Makanji and Co. 27/08/2016 00:25

Makanji
Wagiye hehe ko utakibineka.
Usigaye wandika comment imwe mu mwaka
Ni icyi cyaguciye intege?
Naho wiyitiye Munyarukato ntitukikubona.
Ntubona ko intambara yo kubeshya itoroshye?!!!!!!!
Weekend nziza Makanji.

Murphy to Makanji and Co. 27/08/2016 00:24

Makanji
Wagiye hehe ko utakibineka.
Usigaye wandika comment imwe mu mwaka
Ni icyi cyaguciye intege?
Naho wiyitiye Munyarukato ntitukikubona.
Ntubona ko intambara yo kubeshya itoroshye?!!!!!!!
Weekend nziza Makanji.

Llllllx 26/08/2016 23:38

Nta mu perezida numwe ujya usura amahanga ngo aterwe amabyi namabuye uretse Kagome.
Nta ngabo zisi na zimwe zigendana uburozi nimbugita mu mifuka mu mahanga uretse iza Kagome.
Nta mu perezida numwe mbona yivuga ibigwi byibyo atakoze uretse Kagome.
Nta gihugu na kimwe cyisi kiyobowe numuntu urwaye depression uretse Kagome.
Kagome niwe mu perezida kuri iyi si wikoreye genosayidi ari no ku butegetsi .
Nta mu perezida numwe ndabona urwaye bwaki uretse Kagome.
Nta butegetsi na bumwe kuri iyi si bushingiye ku ipfundo lyikinyoma uretse ubwa Kagome.
Nta muperezida nzi utegeka ari inkandagirabitabo uretse Kagome.
Nta gihugu cyisi ndabona gitegekwa ningabo zikindi gihugu uretse u Rwanda rwagowe rutegekwa ningabo zu Buganda zirongowe numwicanyi ruharwa gatindi Kagome.
................................
Genda Rwanda waragowe ! ( Kera tukili abantu twavugaga "Genda Rwwanda uri nziza ; humeka amahoro" ) Tuzongere ku bwa gahini gapfakare !
Roho zinzirakarengane zarigasuwe na Nyakuvunumuheto Kagome yo gahambwa abona ; Nyagasani azakire mu bayo.

Afasali 27/08/2016 01:20

Kagome ntiyemerewe kwinjira mubihugu byabandi ukundi, nta Visa agihabwa niyo mpamvu yerekeje iya afrika. CANADA yamwirukaniye kumupaka ndetse yahawe iminota mike cyane ngo abe yasubiye iyo yaje aturuka ako kanya, kandi Canada yamuhaye Gasopo ngo ntazigere ahirahira kongera kugerageza kwinjira kubuta bwa Canada. Iyo mbwa yumusega ngo ni Kagome yahise isubira inyuma kwa Shebuja USA kibuno mpamaguru naho ahageze abura numwe wamubwira ngo Hi! cg How are you? Ubwo yahise yurira indege no mukadomo-Rwanda ngo ba! Kuva icyo gihe ntiyagarutse kwa Rutuku, atangira kwikundisha kuri Magufuri wa Tanzania ndetse amugabira Inka none na Magufuli ashaka kumusubiza iyo nka kuko yasanze kagome ari umugome.

CESAR 26/08/2016 20:43

Burundi dit " Les Barundi n’ont jamais perdu une guerre contre le Rwanda".

Mise à part ce fait historique établi. L'armée actuelle de Kagame est une armée en paillotte.
Il est crié sur tous les toits que l’armée de Kagame est une des meilleures armées africaines. Il s’agit d’un slogan comme celui selon lequel Kagame est le meilleur président africain en matière de la gouvernance. Les faits ont prouvé et prouvent qu’il s’agit en réalité d’une armée en paillotte.
En effet, il convient de rappeler que lorsque l’armée burundaise mono-ethnique était aux abois face à aux patriotes burundais dont Nkurunziza et ses compagnons, courageux et déterminés, Buyoya a demandé secours à Kagame. Celui-ci lui a envoyé des soldats en l’occurrence les soldats du FPR, ex-soldats de l’armée burundaise qui ont déserté pour s’enrôler massivement dans l’armée de Kagame. Ils ont été émiettés. Kagame n’a même par remis leurs corps à leurs familles pour qu’ils soient enterrés dignement. L’armée de Buyoya appuyée par l’armée de Kagame a été contrainte de reconnaître a défaite ou son incapacité de battre les patriotes malgré des tonnes d’armes fournies par la France et autre pays.
Des milliers de soldats de l’armée de Kagame dont les fameuses forces spéciales ont passé plusieurs années en RDC pour prétendument neutraliser les FDLR. Résultats : échec cuisant nonobstant une armada de moyens mis à la disposition de Kagame entre autres par les USA, Belgique, Allemagne, Canada et Royaume Uni. Alors qu’elle était incapable d’affronter les FDLR, Kagame s’est acharné avec une barbarie indescriptible sur les pauvres paysans du Nord-Oust du Rwanda, femmes, enfants et hommes de tous âges à tel point que la population de cette région a été décimée à plus de 65%.Pour la peupler Kagame a fait venir des Rwandais d’autres régions du Rwanda. Il a, comme dans les autres régions du Rwanda, construit des fours crématoires pour effacer les preuves. Il a également jeté des milliers de cadavres dans les glottes qui sont nombreuses dans cette région volcanique et il les a ensuite murées. Ce fait est véridique et il ya des rescapés. Les faits sont doc vérifiables.
L’armée de Kagame des années 90 relève du passé. Pour régner en maître absolu par la terreur sur le Rwanda, Kagame a commis l’irréparable, pour lui et les siens. Il a décapité son armée .Il a éliminé physique des meilleurs soldats qui n’étaient pas des enfants de rue. Des dizaines de meilleurs éléments civils et militaires du FPR qui osaient lui dire la vérité en face ont pris le chemin d’exil. Des Rwandais connaissent certains. Il n’est donc pas nécessaire de citer leurs noms.
Il en est de même de haute administration centrale et militaire.Le critère de nomination aux hauts postes de responsabilités n’est pas les compétences des intéressés mais leur loyauté à l’égard de Kagame et sa femme, présidente bis du Rwanda. Elle dispose du droit de vie et de mort sur les Rwandais, devenus les sujets des Kagame. Au vu des faits ci-dessus exposés, le mythe d’une des meilleures armées africaines est tombé irréversiblement dans l’eau.
Pour sa sécurité, Kagame est protégé par des mercenaires britanniques que son Conseillers spécial à savoir Tony Blair lui a fournis, moyennant des millions de dollars US par an car entretenir et payer des mercenaires coûtent cher. En recourant aux mercenaires pour assurer sa sécurité, Kagame a irréfutablement reconnu que l’état actuel de son armée est minable et que conséquemment, elle n’est pas en état non seulement d’assurer sa sécurité mais également celle des Rwandais contre les éléments négatifs extérieurs.
Le point fort de Kagame est qu’il a dépensé et dépense des millions de dollars US pour colporter à grande échelle le mythe selon lequel son armée est une des meilleures armées africaines. Certains ignorants ou les individus frappés de dysfonctionnement intellectuel manifeste ont retenu ce mythe pour les Saintes Ecriture. Ainsi, puisque un tel guignol qui s’est donne le titre d’expert du Rwanda, d’Afrique Centrale etc. a dit que l’armée de Kagame est une des meilleures armées africaines, les Etats voisins du Rwanda, plusieurs fois militairement agressés par le Rwanda de Kagame vont croire à la parole de l’expert. Par conséquent, ils n’auront pas le courage d’exercer leur légitime défense.
Mais force est de constater que si Kagame est maintes fois militairement allé en RDC comme dans un jardin public sans propriétaire, il ne peut sûrement pas s’aventurer au Burundi. Ses déclarations sur le Président Burundais et la situation au Burundi n’étaient que de pures affabulations inopérantes.
En cas de confrontation entre les armées du Burundi et du Rwanda, l’armée de Kagame sera battue à plate couture. Et celui-ci le sait déjà.

NTACYO TURABONA 27/08/2016 11:30

KAGAME MUZAMUGAYE IKINDI , ALIKO MUBIGENDANA NA PROPAGANDE AGOMBA KUBA ALI UWAMBERE KWISI. INGABO ZAMBERE MULI AFRIKA,KUGIRANGO ZOHEREZWE MULI ZA MISSION ZA ONU, IGICE CY'IMISHARA YABO KIKAJYA KULI COMPTE YA FPR, IMEZE NKA CAISSE NOIRE YA KAGAME. URWANDA NGO NI URWAMBERE MUKUGIRA ABAGORE BENSHI MUBUTEGETSI, UKO BAJYA MULI PARLEMENT BIZWI NA BAKE-IYO NAYI NI ITURUFU , ALISHA KUMAHANGA.
PMERUTSE KUREBA FILM YUKUNTU HITLER YABAYEHO, N'UKUNTU YAVUYEHO, NSANGA HALI BYINSHI AHUJE NA KAGAME. URUGERO NI UKUNTU HITLER YAGEZE AHO YEREKANA KO ABADAGE ALI IBITANGAZA MULI BYOSE:, NO KUGERA MULI SPORT ZOSE: FORMULE1-LES PILOTES,ETC.... BIRANGIRA NA ZA ECHECS GUSA: ACCIDENT KUNDEGE,ETC......LES MEDIAS ZA FPR , NAZO ZITWEREKA IBITANGAZA GUSA KUBANYARWANDA, AHANTU HOSE-BIZARANGIRA GUTE? WAIT AND SEE!

ur 26/08/2016 20:13

veritasi,nidufashe kumenya icyo abaturage bahitwa ku murwa , akagali ka ninzi, akarere ka nyamasheke bari kuzira kuburya babwirwa ko nta burenganzira bafite bwo kuhatura, ngo ni aha kagame!!!!!! nkeka ko ari iterabwoba ridashinga ,kuko ntawo ahageze iterambere hose haba ahumukuru w' igihugu! wenda baramwitwaza atanabizi, naho mu gihe byaba aribyo iryavuzwe ryaba ritashye!!!!

Mboro 26/08/2016 19:03

Urwo ruzungu uko rwicaye rwuzuye imusuzi narwo rwicaranye na Shitani kagome uri kuribwaribwa mu ntoki nukuboko, urwo ruzungu ruri gukanda uburibwaribwe bwa kagome mwene kanjogera ngo bitange iki? wasanga urwo ruzungu ruri gupima pilato shitani kagome Sida koko da! hamwe no kuribwa-ribwa buriya byajaguye iyo nka yumugunda igiye kwiruka kumusozi. Nyiramongi se ko yifitiye Gasana uri kumuryoshya mugitanda naho uwo muzunguzayi wamagi ikampala aratangirwa nande niyiruka kumusozi? inkotanyi zihora zikotana nimitima yazo, agatsinda nibiyongo yongo gusa nimisambi itazi guhiga. inkotanyi zitunzwe no kurya abyo abahutu baziruhiye amashitani gusa.

Ntimukite abantu ibicucu. Nous lisons entre les lignes! 26/08/2016 18:15

Sha, intore nayivumbuye !
Iyi nkuru n’INTORE yayanditse ishaka kwumva uko abo twita « INTERAHAMWE » zihumeka.
Ntimukite abantu ibicucu.

Ibyanditse birasobekeranyije, ku buryo utahita ubona ko ari services za HE zayanditse.
Inkuru igamije iki ?

Mutegereze.

Rucogoza 26/08/2016 18:05

Interahamwe cg abana bazo bajya batuma nseka nkagagara!! icyo basigaranye ni intambara y'amagambo (ubusutwa), ngo jenoside yakorewe abatutsi ngo yatewe na Kagame?!!! reka mbibarize, abahutu bamwe bakoze jenoside ni imbwa ko arizo bashumuriza abantu?? ubu se indege ya Kagame iramutse irashwe abatutsi bazahite birara mu bahutu barimbagure?!! oya. abatutsi mubanga kubera ibitekerezo bibi babapakiyemo kuva muri abana! ikiza nuko urubyiruko rw'urwanda bitwa digital naho mwe muracyari muri analogue! nta bitekerezo by'u rwango bafite uretse gushaka inoti!! naho mwebwe mutuka H.E ngo ni uruzingo, namwe murabizi ko UBUGABO ATARI UBUTUMBI kandi burya benshi muri mwe impamvu mubyibushye cyane nuko MUTAJYA KURI TOILETTE! rimwe mu minsi ingahe!!!! ibyo mbavuzeho murabizi neza! MURYA NK'INKA, MUKANNYA NK'IMBWA! ntabwo mbatutse mbaraaase ibyubahiro! ibihe byiza

Gahanga 26/08/2016 17:46

Mwimufatanya na Gasana n'ibindi bigabo bimurongorera umugore.Ntakabaraga ntabwo arongora kiriya gipfizi Janete ngo akimare irari!!

kilimambogo boys 26/08/2016 17:30

niko se mubona kwiriya foto uko uriya muzungu yafashe ka rujonjori ? wqgirango ari kugapima sida ...nako ukuntu kicaye babeshyeye akicaye kumubyindi ahahahahaah mbega umusega !

Pasteur Hussein Sibomana Warren 27/08/2016 12:13

Uriya muzungu ngo ari "KUMUSENGERA", wa njiji we idakurikira ngo ni #kilimambogo boys#!
Biragaragara ko udakurikura, uri umwe mu bari barihishe mu mwobo kubera gutinya DMI, batangiye kuyipfupfunukamo!
None, reka nguhugure nako nkwigishe :
Kiriya kugabo kimufashe ikiganza kiyita "Pasteur Rick Hussein Sibomana Warren" (jya gushakisha ibyacyo maze umbwire!).
Iyo mu Rwanda mubona mukumva mu Nteko (Nshinga?)mategeko bagerageza kwiga umushinga wo "KWEMERERA AMADINI YA SHITANI GUKORERA KU MUGARAGARO", mwarangiza mukamenya ko habaho umupasitoro uvangavanze amazina n' amadini kano kageni, MWIBWIRA KO HARI IRINDI DINI RYA SATANI mutegereje?
SATANI = SEKIBI+SEKINYOMA!

kilimambogo boys 26/08/2016 17:27

ariko ibyana by'inyenzi ngira ngo hari amagorori bibuze mumitwe ?! basigaje kuzabibwira ko rujonjori gatindi kagome yaje yikoreye igihugu cy'u Rwanda k'umutwe agikuye kukwezi bikemera !!! ubwonko bwabyo sukubwoza gusa ahubwo barabutsirise. gutekereza cyangwa se gukora analyse ntubibaze ...! iby'isi n'amabanga koko !!!

RIDER 26/08/2016 16:42

Nyakubahwa Paul KAGAME icyo mumwangira kirazwi, ni uko yahagaritse genocide mu Rwanda akagarura amahoro mu gihugu, ubu akaba amaze guteza imbere u Rwanda ku buryo bugaragarira isi yose uretse interahamwe zifunga amaso n'amatwi kugirango zidakorwa n'ikimwaro. Nta kindi rero musigaranye uretse kwicara mukirema agatima, mukabeshyana ibinyoma nk'ibi byanditse hano. Kuva muri 1990 mwavuze ko hasigaye akanya gato mukica Nyakubahwa Paul Kagame, kugeza nubu muracyavuga ngo hasigaye gato, akanya gato kanyu ni imyaka 10 000? nanga imbwa ni uko duhura! mwakwemeye ko mwatsinzwe mukareka uburondogozi. Dore icyo musigaranye ni ukwemera amazimwe n'indagu z'abapfumu kuko Imana yo ibazi kundusha? Harya ngo chance ya nyuma ni Nkurunziza? hahahaha mugeze habi koko!! buretse tuzareba niba arusha ubushobozi Mitterrand cyangwa Mobutu na Kikwete yarananiwe nkanswe umuhirimbiri w'umurundi!!! HE Paul KAGAME azayobora u Rwanda niba mutabishaka nimujye gushaka imva ya Habyarimana mwijugunyemo. umunsi abanyarwanda bazongera kumutora nibwo muzabona ko iyo mitwe yanyu yuzuyemo igikoma na genocide gusa!!! Ayo macakubiri mwifuza ko yaba muri FPR Inkotanyi muzarinda musanga Kinani mu gitaka ibyo mwifuza bitabaye! muri Politique mwaratsinzwe Ku rugamba mwaratsinzwe muri Democratie mwaratsinzwe, amazimwe nk'ayabagore b'ibyomanzi se niyo azabasubiza ku butegetsi mugakomeza gukora genocide mwatsinzwe mutarangije? hahahaha hehehe à bon entendeur salut!

kacyiru 26/08/2016 15:44

Inkotanyi zariye akanapfu. Imbwa zose zimisega ninka yumugunda izirusha intambwe yamanitswe mubushori-shori bwigiti none kigiye guhanantuka no hasi ngo Piiii!!!
umuzunguzayi wamagi ikampara wicajwe mu Rugwiro rwa Habyara yiyubakiye, uyu musega nturahambira usubira kuzunguza amagi ikampara ra! ko ariwo murimo wiyimbwa yumusega - mujeri.