Rwanda : Inkuru ibaye impamo, manda y’imyaka 7 (isekurume 7) ntizafata!Nta ngingo nimwe y’Itegeko nshinga rivuguruye rya 2015 yemerera Kagame kwiyamamariza manda ya 3!

Publié le par veritas

REFERENDUM 2015: Abanyamategeko n’Abacurabwenge ba FPR bongeye kugusha Kagame muri “rugondihene”! Ntiyemerewe kongera  kwiyamamaza mu 2017 !
 
Kubera inyota y’ubutegetsi irenze igipimo Paul Kagame yagaragaje guhera mu 1994, Abacurabwenge ba FPR n’Abanyamategeko banditse Itegekonshinga ryo mu 2003 bararidanangiye ku buryo bashakaga kumufungira inzira kugira ngo atazaguma ku butegetsi ubuziraherezo. Niyo mpamvu bagombye kwandika ingingo y’101 itarashoboraga gupfa guhindurwa bitanyuze muri Referendum. Iyo ngingo igira iti «Perezida wa Repubulika atorerwa manda y’imyaka irindwi.  Ashobora kongera gutorwa incuro imwe. Nta na rimwe umuntu yemererwa gutorerwa manda zirenze 2 ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ».
 
Mu mezi ashize, Paul Kagame n’Agatsiko ke bakomeje guteka imitwe mu buryo bunyuranye kugira ngo barebe uko iyi nzitizi y’amategeko yakurwaho bityo akazongera kwiyamamaza mu matora ataha yo mu 2017. Twabonye ikinamico riteye isoni ryakozwe mu minsi ishize, abaturage bakikorezwa ibiseke byuzuye impapuro ngo zisaba ko Kagame yagirwa Ikigirwamana akazategeka u Rwanda kugeza apfuye,ngo kuko ariwe wenyine wavukiye gutegeka!
 
Byarangiye habayeho Referendum ififitse, Itegekonshinga rivuguruwe ritorwa mu cyumweru kimwe gusa, ngo ku majwi “atekinitse” arenga 98%!  Kugira ngo bigerweho abaturage baratorewe, abashaka gutora OYA babuzwa gutora, bamwe barakubitwa, abandi barafungwa, sinjye wahera.
 
Itegekonshinga rivuguruwe ntiryemerera Paul Kagame kuzongera kwiyamamaza mu 2017.
 
Icyo Paul Kagame atamenye ni uko, muri iyo rwaserera yose, Abanyamategeko n’Abacurabwenge bo muri FPR-Inkotanyi bamuteze umutego wa rugondihene kandi akawugwamo bidasubirwaho. Mu by’ukuri iyo witegereje neza uko Itegekonshinga rivuguruye ryanditswe, uhita ubona ko ritemerera Paul Kagame kuzongera kwitoresha mu 2017.
Kugira ngo Abanyamategeko n’Abacurabwenge ba FPR Inkotanyi babigereho  bakoresheje amayeri yo mu rwego rwo hejuru: birinze kwerekana umushinga wanditse w’Itegekonshinga rishya kugira ngo abambari ba Kagame badahita batahura umutego wagobetswemo! Mu by’ukuri abaturage bake bashoboye kujya gutora, ntabwo bigeze bamenya icyo bari gutora icyo aricyo. Muri bo hari abibwiraga ko bari guha Kagame inzira yo kuzongera kwiyamamaza mu 2017, ariko siko biri.
 
Dore impamvu 3 z’ingenzi zerekana ko Paul Kagame atemerewe n’Itegekonshinga rivuguruye kongera kwiyamamaza:
 
1.Nta munyarwanda wemerewe gutorerwa manda zireneze ebyiri ku mwanya wa Perezida wa Repubulika.
 
Itegekonshinga ryo mu 2003 ryabigennye ku buryo busobanutse mu ngiyo yaryo y’101; yagiraga iti: «Nta na rimwe umuntu yemererwa gutorerwa manda zirenze ebyeri ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ». Iri niryo tegeko Perezida Paul Kagame yarahiriyeho ni naryo rigenga manda ze. Kugira ngo Paul Kagame abashe gusimbuka  iyi “KIRAZIRA”, Itegekonshinga rivuguruye ryagombaga kuvuga mu magambo yeruye  ko Perezida uriho (Paul Kagame)  mu gihe cy’iri vugururwa ahawe “uburenga-nzira “bwo kuzongera kwiyamamaza kuri manda ya gatatu (2017). Ntibyakozwe.  Ahubwo ingingo y’101 y’Itegekonshinga ryavuguruwe mu 2015 yongera kwemeza ko umuntu atorerwa manda ebyiri gusa .
 
Dore uko iyo ngingo y’101 ivuguruye ivuga : «Perezida wa Repubulika atorerwa manda y’imyaka itanu (5). Ashobora kongera gutorerwa indi manda imwe ».
 
Mu yandi magambo, icyahindutse ni umubare w’imyaka manda imara. Yavanywe ku myaka irindwi ishyirwa ku myaka 5.  Ariko «KIRAZIRA»  yo kutarenza manda ebyiri yo yagumyeho .Ni ukuvuga ko nta munyarwanda wemerewe gutorerwa umwanya wa Perezida incuro zirenze ebyiri. Principe ya « Limite des mandats » yagumyeho. Twibuke ko icyo Agatsiko ka Paul Kagame n’Abafana be barwanyaga ari iyi « KIRAZIRA » babonaga nk’inzitizi ikomeye y’amategeko. Biragaragara rero ko uru rugamba barutsinzwe kuko Kirazira igumyeho.
 
2.Umwihariko wa Paul Kagame wagomba kugenwa n’ingingo y’172 ni icyuka gusa !
 
Hari abibwiraga ko ingingo y’172 yashyizweho kugira ngo Paul Kagame akunde agirwe «Irengayobora »(Exception) » bityo azashobore kwiyamamaza manda zirenze ebyiri. Siko bimeze. Iyi ngingo y’172 ntaho yerekana ko Perezida Paul Kagame Kagame ari irengayobora ku buryo yakongera kwiyamamaza bwa gatatu mu mwaka w’2017.
 
Ahubwo iyi ngingo y’172 igena manda y’imyaka 7 izatangira mu 2017, hanyuma guhera mu 2024 hagatangira kubahirizwa manda y’imyaka itanu.  Bivuze ko umunyarwanda wese  uziyamamaza kandi agatorerwa kuba Perezida w’u Rwanda mu 2017 azaba atorewe manda y’imyaka 7, yarangira , Perezida akazajya atorerwa manda y’imyaka 5, nk’uko bigenwa n’ingingo y’101 ivuguruye.
 
Nk’uko mubibona, ntaho bigaragara ko BWANA Pahulo Kagame uzaba urangije manda ze ebyiri, ahawe uburenga-nzira bwo kuziyamamaza mu 2017. Ikintu kimwe gusa iyi ngingo y’172 yemerera Perezida uriho (Paul Kagame)  ni ugukomeza manda yatorewe kugeza mu 2017. Ariko ntabwo imukuriraho ya «KIRAZIRA ». Bishatse kuvuga ko iyi ngingo y’172 y’Itegekonshinga ryo mu 2015 nayo itamwemerera kuzongera kwiyamamaza.
 
Dore uko ingingo y’172 ibivuga: «Perezida wa Repubulika uri ku buyobozi mu gihe iri Tegeko Nshinga rivuguruye ritangira gukurikizwa, akomeza manda yatorewe. Hatabangamiwe ibiteganywa mu ngingo y’101 y’iri Tegeko Nshinga, hitawe ku busabe bw’Abanyarwanda bwabaye mbere y’uko iri Tegeko Nshinga rivuguruye ritangira gukurikizwa, bushingiye ku bibazo byihariye u Rwanda rwasigiwe n’amateka mabi rwanyuzemo n’inzira igihugu cyafashe yo kuyivanamo, ibimaze kugerwaho no kubaka umusingi w’iterambere rirambye; hashyizweho manda imwe y’imyaka irindwi (7) ikurikira isozwa rya manda ivugwa mu gika cya mbere cy’iyi ngingo.
Ibiteganywa mu ngingo y’101 y’iri Tegeko Nshinga, bitangira gukurikizwa nyuma ya manda y’imyaka irindwi(7) ivugwa mu gika cya kabiri cy’iyi ngingo». 
 
3.Perezida Paul Kagame agengwa n’Itegekonshinga ryo mu 2003 yarahiriyeho.
 
Mu mategeko habaho igitekerenzo-nkingi (Principe) gifite agaciro kangana n’ak’itegeko ryanditse kigena ko « Itegeko rishyirirwaho igihe kizaza ». Mu kilatini bivugwa bitya : « Lex non habet oculus retro ». Abafaransa bo babyita « Principe de la non-rétroactivité des lois ».
Bisobanurako itegeko ryishyirwaho kugira ngo rigenge igihe kizaza. Muri urwo rwego, Itegekonshinga rivuguruye ryo mu 2015 ntirizanywe no gusenya ibyakozwe igihe u Rwanda rwagenderaga ku Itegekonshinga ryo mu 2003.  Ahubwo bisobanuye ko Paul Kagame akomeza kugengwa n’itegekonshinga ryo mu 2003 yarahiriyeho kuko ariryo ryamugize Perezida wa Repubulika kuzageza mu mwaka wa 2017.  Mu gihe rero Itegekonshinga rivuguruye ryo mu 2015 nta « burenga-nzira » bushya rimugeneye mu magambo asobanutse, ubwo we azakomeza kubuzwa kwiyamamaza ubwa gatatu kuko ntaho byanditse ko noneho abiherewe uruhushya. Tumwifurije kwihangana !
 
Umwanzuro
 
Burya koko FPR irimo abacurabwenge bajijutse kandi barambiwe ingoma y’igitugu ya Paul Kagame. Barongeye barabimweretse nk’uko n’ubundi bari baramudanangiye mu 2003 ubwo bandikaga mu itegekonshinga ko atemerewe kwiyamamariza kuba Perezida  incuro zirenze ebyiri.
 
Ubu rero Paul Kagame yarangije nanone gusinya no gutangaza mu Igazeti ya Leta, nomero idasanzwe yo kuwa 24 Ukuboza 2015, Itegekonshinga rivuguruye  ritamwemerera kuziyamamaza ubwa gatatu mu 2017, kereka hagati aho niyongera agakoresha irindi vugururwa ry’Itegekonshinga, hakabaho n’indi Referendum yo kuryemeza !
 
Banyarwandakazi, Banyarwanda, mubimenye hakiri kare, Itegekonshinga rivuguruye ryo 2015 ntiryemerera Paul Kagame kuziyamamaza mu 2017.  FPR nibe ishaka undi mukandida.
 
Mugire amahoro.
 
Padiri Thomas Nahimana,
Umukandida w’Ishema Party na Nouvelle Génération mu matora ya Perezida yo mu 2017. 

Commenter cet article

Binama 01/01/2016 12:14

Bibaye aribyo, twagira tuti: utuma AbaHTu, agomba kugira benshi!!!!

D'autre part, moyennant une propagande fprienne, ça serait une raison légitime d'user de tous les moyens pour arrêter cette entreprise.

Meilleurs voeux à tous.

Hutupower: kuri Bwenge 01/01/2016 06:43

Wanyandikiye untuka sasita z'ijoro none nanjye ngushubije sakumi nebyiri za mugitondo.
Wavuze uti: muri inkora busa z'abarwayi bo mu mitwe ba ntabwenge bafite iminwa miremire ihora ivuga ibirohwa gusa. Uti, nimuhehe amabyi y'abazungu n'imisarani yabo ibindi mu byibagirwe.Icyo natangira nkubwira nuko kuri twe buri nyuguti yose tuyishyira k'umunzani tukayipima. amagambo wanditse rero twayapimye dusanga aremereye cyane tuyaha umugisha sans triquage.

ikindi nakwizeza nuko abahungu banjye nibaba batarakuniga bagusanze watinze mu ikoni ry'umuhanda, uzabona ngutunguye nkugereho ubwoba bugutahe utitire nka kamegeri, unyare mubyo wambaye. ibyo ndabikwijeje bizaba ntakabuza komeza wivugire ibyo wishakiye wibwira ko ntakuzi kamenya naho waba uri hose isaha iyariyo yose n'umunsi uwariwo wose.

Ibyo kubaza igituma ntagenda mu Rwanda gutoragura utwo tunyenzi uno munsi nakwizeza ko mpari bucece, kandi iyo uza kuba utekereza neza wakagombye kumenya ko inkono ihira igihe nyiri kuyitekamo akaba ariwe umenya igihe ayishyirira kuziko, akaba ariwe umenya ibyo ayitekamo, akaba ariwe ugena umuriro akoresha uko ugomba kuba ungana akurikije igihe yifuza ko ihira. Niwe umenya igihe cyo gukura iyo nkono kuziko, akarura ibyo yatetse, agafungura, haramuka hari abamwegereye iruhande nabo akabaha bagasangire.

Ihangane rero utegereze nturambirwe igihe nikigera hagati ya 2016 na 2017 aho uzaba ubunda bunda ugerageza kunyihisha hose,inkuru izakugeraho ikumenyesha ko nasesekaye guhumba humba izo nkoramaraso zose kandi wibuke ko nawe ubu kubera ubugoryi bwawe waname kugera kuri liste yabo ngomba gutitiza bagahahamuka. Gusa bitewe n'uko ubugoryi bwawe budakabije nk'ubwa kavuzanduru kagame, nzagutitiza numara kwinyaraho nkubwire wiruke umve imbere ugende.

Bwenge 01/01/2016 00:20

Abasazi bo mu mitwe baragwira ariko si akuyu wiyise Hutu power, ngo araje mu Rwanda mu myaka ibili mu mwitegure. Mbega akumiro? Kubera iki atagenda uyu munsi muri uyu mwaka utararangira ngo atangirire uwundi mwaka mushya mu Rwanda ? Niba yibaza ko ari iwabo? Inkora busa, ba ntabwenge, ba minywa miremire ihora ivuga ibirohwa gusa. Gusoma ibyo bamwe bandika hano bitera kwibaza. Nimuhehe amabyi yabazungu mwese nimisarani yabazungu ibindi mu byibagirwe.

Na umwami Kigali ndahindurwa wageze muri amerika 1992 yaratuje kandi ngo yari afite abasikare bazamusubiza ku bwami da! Nuko pilato shitani Paul kagome amuca inyuma amurusha guhakwa no gupfukamira abazungu aba amutanze kubona ubwami mu Rwanda uko. None nawe ngo nubundi ntaraheba da! Yewe urwanda rwaragendesheje.

Hutupower 31/12/2015 22:34

Ndasubiza wowe uvuga ko kagame atarwana intamba conventional,

Ibyo kuba kagame arwanda intambara za giterrorisme zihera ruhande zitsemba igihumeka cyose ndabizi ntabwo ubindusha. Wibuke ke ko hari aho nabambiye amateka ya biriya bibyarirano by'abayahudi bikomeje kuzambaguza isi kugeza igihe kigeze nkabigwa gitumo bigahahamuka. Ibyo kuvuga ko nshaka kwigira victime kurusha abandi ibyo ni wowe ubivuze ndabiguhariye kuko ntahantu nahamwe nigeze nandika ko ndi victime. kuri jye victime ni kagame kuko ubu aho ari hose arimo kubunza imitima kubera ubwoba atinya Hutupower kandi mugihe kitarenze imyaka 2 nkuko babibasezeranyije, azaba yahindutse amateka n'abe bose bakwirwe imishwaro bashakisha aho banyihisha kandi biraba ntakabuza nimusha mubyemere cg mubike.


Victime ni abatutsi n'abahutu n'abazungu bafatanyije na kagame gukora ibyo bakoze nibyo bakomeje gukora bibangamira ubuzima bwa bagenzi babo. abo bose bidatinze ijuru rirabagwaho mutegereze murebe kandi uretse mwe mutabizi bo bamaze kubimenyeshwa inshuro nyinshi ko ndi munzira nza kubahana nihanukiri. wowe wanditse niba nawe uziko hari uruhare waba waragize urwarirwo rwose mu kunyicira no kumbabariza abaturage, nakugira inama yo kwihutira gufata umwanya ukiherera usabe Imana n'abo wahemukiye imbabazi ubikuye k'umutima kuko Imana imenya niba muvugisha ukuri cg niba mubeshya à travers imitima yanyu.


Niba uzi umututsi cg umuhutu waba afite uruhare mu gutoteza bagenzibe nawe umubwire ko igihe kirimo kumurengana yihane kandi asabe Imana n'abo yahemukiye imbabazi mu amaguru mashya inzira zikigendwa. Ikindi mwese mukwiye kuzirikana nuko ibi ndimo kubabwira murimo kubifata nk'ubusa cg imikino kubera ubupfayongo ariko birakomeye mutegereze imyaka itarenze ibiri murabona agasha mu Rwanda no ku akarere k'ibiyaga bigari bya afrika.

Ibyo mwaruhiye byose ndabibanyaga bimwe mbihe abarenganye cyane cyane impunzi n'abamaze imyaka bafungiye ubusa babikoreshe ibindi mbigire umuyonga. Ndi munzira nza kandi nzanywe gusubiza ibintu m'uburyo abatinya mutinye, abihana mwihane inzira zikigendwa ndababuriye kandi ndabateguje hato mutitwako mubimenye.

@Hutupower 31/12/2015 20:41

Ibyo babyita egoisme de victimisation kumva ko ari wowe wababaye cyane kurusha abandi, Njye nemera ko hari abahutu bari innocents bishwe kandi bigambiriwe (premeditated) ariko nkanemera ko n' abatutsi bari innocent bishwe kandi nkemera ko abo bose bakwiriye kubona ubutabera. Ariko ugomba gushishoza inzira uzacamo kugirango bigerweho, wibukeko KAGAME doesn't fight CONVENTIONAL WAR AS WE KNOW IT

Hutupower 31/12/2015 18:37

Ndabashimiye mwe abagize icyo mutangaza kubyo nanditse.

Niba muri m'ubwoko bw'abatutsi ndabumva neza cyane kandi muri munzira nziza.

Niba muri abahutu cyane abakobwa mukaba mutinyutse kunyandikira ngo ni nihane ndeke ibitutsi, natangira mbasuhu, mbashimara kuba mwigoye mukandika. Nifuzaga ko mwansobanurira aho natukanye? mushatse kuvuga ko inyenzi ari igitutsi? ari jye uvuga nti bagaswera banyina se,ari nabo bafata bashiki bacu bakabajomba ibiti mu igitsina cyangwa bagafata imbugita bakabaga ibitsina, cg bakabatwika ubwo uwo mwari mukwiriye kubanza kugira inama nijye cyangwa nibo?

Ikinyabupfura se ni ukubona akarengane ukituramira ngo kugirango werekane ko uri intungane?

Niba mushaka ko ngabanya ibitutsi nimumbwire mwe icyo murimo gukora kugira ngo izo mbwebwe z'ibyimanyi batuzaniye zihagarike ubushitani bwazo?

Wowe unyifurije happy new year urakoze ariko nkubwije ukuri nakubwira ko nta happy new year nshobora gutekerezaho ziriya nkongoro zihishe m'ubwoko bw'abatutsi n'abazungu zitaragezwa imbere y'ubutabera. Gusa niba wowe wibereye muri paradizi nkwifurije kuyihamamo ukayifuriza n'abandi. Ntamwaka mushya muhire niriwe nkwifuriza kuko kwaba ari ukubeshya no kwibeshya.

Amahoro kuri mwese abubaha ubuzima bw'abavandimwe banyu

@Hutupower 31/12/2015 17:57

Ihane urwango ufite rurakabije pe yego abahutu barababaye, ariko birakwiye ko dutsindisha ikibi ikiza nkuko Yesu abitwigisha. Erega ubu buzima ni insignifiant compare a l' eternite. Happy New Year Ku banyarwanda bose aho bari.!!!

@Hutupower 31/12/2015 17:50

Please Ibitutsi oya ni bibi

Hutupower: Celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre 31/12/2015 16:48

Ingabo z'abahutu b'intwari k'urugamba ndababonye ndabamenya: https://www.youtube.com/watch?v=rJgc_Cv1uxM

Hutupower: Celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre 31/12/2015 16:46

Ubusanzwe mu muco umenyerewe wa kinyarwanda twakagombye gutangira tubifuriza noheli nziza n’umwaka mushya muhire wa 2016, ariko kubera ibihe turimo bikomeye by’urugamba rwo guhangana n’umwanzi no kwibohoza duhisemo kuvuga ko nta mumaro wo kwifuriza abanyarwanda noheli nziza n’umwaka mushya muhire kandi tuzi inzara, indwara, agahinda, gutotezwa, gutsikamirwa n’ibindi bibazo by’ingutu bikibugarije kubera inyenzi kagame wavutse atuzuye akaba akomeje kubera umuzigo abaturage.


Banyarwanda, banyarwandakazi nshuti zacu dukunda cyane twongeye kubasuhuza n’agahinda kenshi cyane twatewe n’imbwa mujeri z’abatutsi b’inkoramaraso bo mu agatsiko kayobowe n’umwanda Kaguta Museveni, Umwanda paul Kagame, umwanda Pierre Buyoya hamwe n’umwanda Hyppolite KANAMBE alias Joseph KABILA imbwa mujeri imanitse mu ubushorishori bw’inzego za leta ya kongo kinshasa.


Bavandimwe agahinda izo nkoramaraso zaduteye ni kenshi ndetse na n’ubu ntizirunamura icumu ngo zihagarike ububisha bwazokamye bwo kumena amaraso ya rubanda. Aba bazaswera banyina batwiciye imiryango, batwicira ubwoko, batwicira inshuti n’abavandimwe k’uburyo twibaza ko igihe ari iki kugira ngo izo mbwebwe zigize go za presidentes ataduhaye agaciro zidusobanurire aho zashyize abacu . Igihe n’iki kugira ngo natwe twerekane ko urugiye kera ruhinyuza imbwa mujeri zikabebera zitagira aho zihisha kuko twamaze kuzigota mu impande 4 z’isi.


Kuba dukomeje kwandika nuko dushaka kwerekana ko tubabaye abandi bo barimo kubyira banywa, barya ndetse bizihiza bonne anne. Twe turababaye agahinda ni kenshi niyo mpamvu dushaka kubanza gutanga abagabo kugira ngo ni dutangira gucana umuriro w’itanura hatazagira abibaza ibyaribyo n’impamvu yabiduteye. Dufite agahinda k’abacu bahitanywe n’izo nkongoro zo mu ubwoko bw’abayahudi b’abatutsi. So igihe tuzatangira kwatsa uwo muriro w’inkekwe mwese muzabimenya kuko bizanyeganyeza isi yose ihinde umushyitsi ugere hose kuri bose kandi ni vuba cyane ntimurambirwe biraba bitarenze 2017 ndabibasezeranyije.


Mugihe tugitegereje ko akazi gatangira rero ndashaka kubibutsa ibi bikurikira kandi mubizirikane ntimuzabyibagirwe:


un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. un peuple sans histoire est un peuple perdu. un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre.


Ibi nibyo bikomeje kudukurikirana kuko amateka yacu yarasahuwe agirwa ubwiru ayandi aratwikwa kugeza n’aho bataburura imirambo y’abakurambere bacu kugira ngo basibanganye amateka yacu yose gutyo tuzahore duhuzagurika tutazi iyo tuva n’iyo tujya.


Mu yandi magambo bishatse kuvuga ngo:
Umuryango utibuka akahise kawo nta ejo hazaza ugira. Umuryango cg ubwoko butagira amateka buribura bugasigara buzunga isereri bugerageza kwishakisha no gushaka inzira bwanyuramo ariko bikanga bikabubera iby’ubusa nka kumwe bigendekera uruyuki rurya umuntu rukamusigamo urubori maze ubukana rwari rufite bukayoyoka rugahinduka umuyugiri uhora mu ikirere uduhira ariko ntakintu ushoboye kandi ukaba waracitse mu zindi nzuki ugasigara uri nyamwigendaho utagira kivurira kuzageza utabarutse ugahinduka ya mateka kagame yababwiye ko azabagira nimukomeza kujunjama nj’ibiragi cg impumyi n’ibipfamatwi.


Umuryango cg ubwoko bwibagiwe akahise kabwo buciriyeho iteka n’urubaza byo kuzahora mu ibibazo nk’ibi abahutu n’abirabura barimo kubera ko bibagiwe amateka y’akahise kabo bikababera nk’umuvumo uhora ubakurikirana. Gusa muhumure Imana twamaze kuyigezaho ikibazo cyacu yaracyumvise iri hafi gusesekara iducungure.
abashigajwe inyuma n’amateka kuko twayabanyaze ugira ngo tujye tuyabicisha, ayandi tuyabaragize nk’amatungo. kagame. tuzabagira amateka….


Ngiyi inkomoko y’amajye n’akarengane by’aba bantous/aba hutupower bamazemo imyaka ibihumbi n’ibihumbi:


Abazungu bo m’ubwoko bw’abayahudi bamwe hitilere yahutsemo akabatsemba kubera ubugoryi n’ubwibone byabo, bagiye muri etiyopiya bica abagabo, bafata abakobwa ku ingufu babajyana bunyago, bababyaraho abana. Muri abo bana b’ibyimanyi (Métisse) bamwe muri bo bavukaga bafite uruhu ruvangiye abandi bakavuka bafite uruhu rw’abirabura.


Abo bana b’ibyimanyi bavukaga basa n’abirabura inkoramaraso z’abazungu b’abayahudi zigiriye umugambi wo kubakusanya bose zikabashyiramo ideologie yo kumena amaraso y’abirabura nk’abayavoma. ababaga bamaze gucengerwa n’iyo ngengabitekerezo imbwa mujeri z’abayahudi, zitwikiraga ijoro zikabazana muri afrika kugirango zibakoreshe nk’ifuku n’imungu mu gucengera no gusenya ubuyobozi bw’abami gakondo aribo bakurambere bacu bakorewe itsembabwoko. Mbere yuko abo bana b’abametisi bagezwa muri afrika, ibyo bivume by’abayahudi byari byaramaze gucura imigambi mibisha myinshi yo kubifasha kugera ku umugambi wabyo wo kwigarurira afrika bibanje gutsemba abami gakondo no kwiba amateka y’akahise k’umwirabura. Murabyumva ko abami gakondo bacu bayoboraga bisunze ibyo abababanjirije babasigiye.


Inyenzi z’abayahudi rero icyo zakoze ni ukuzana abacengezi b’abamétisse nka kuriya zirimo kubigenza mu ibihugu by’abarabu aho zifata abarabu basanzwe batuye mu ibihugu byazo zikabaha imyitozo yakinyamaswa aho kubaha iyagisirikari, bamara kuba bien forme zikaburiza indege mu ijoro zikabajyana kurikoroza muri biriya bihugu by’abarabu birimo kuberamo intambara z’amagasa. Baragenda bakarara batsemba abaturage bwacya mugitondo bakazana amafoto bafotoye bavuga ko ari leta irimo kubikora nka kuriya barimo kubigenza hano i Burundi.Izo nkongoro z’abayahudi iyo zimaze gushyikana abo bicanyi bazo aho bagomba kurikoroza, zihita zitanguranwa zikoresheje zangirwa bitangaza binyoma byazo zikavuga ngo president runaka arimo kwica abaturage be, ngo ONU niterane imufatire ibihano kandi ar’izo mbwa mujeri zirimo kubikora rwihishwa. Ibi mbabwira ntabwo ari ibanga cg amateka yakera mwitegereze uburyo Nkurunziza izo mbwa mujeri zimuhuriraho zikamwanjama nka kumwe impyisi /hyènes zanjama iyindi nyamaswa zishaka kurya. kugira ngo mubashe kurushako kumva La problématique y’uburyo izi mbwa mujeri z’abayahudi zihora zidutobera amateka nimurebe uriya mwana ikimanyi uyobora amerika bafashe bakamumanika mu igiti kugira ngo abakorere ibyo badashobora kwikorera kuko ntarutege n’ubwenge bagira. Icyo bashoboye ni uburyarya, uburiganya, ubujura no kumena amaraso. Nimurebe ukuntu ingirwa president w’ikimanyi( métisse) k’ingirwa mwirabura n’umuyahudikazi, akoreshwa mu gusenya afrika cyane cyane Uburindi amaze iminsi afatanya na Louis Michel gusenya nubwo bitaboroheye kuko turi maso kandi tukaba turyamiye amajanja kugira isaha iyariyo yose bahingutse tubacanire biruke basubire iyo batera baturuka mu indiri yabo i kigali, kampala, Jerusalem, paris, london na Washington tutibagiwe na kinshasa kuko naho bafite yo imbwa mujeri bamanitseyo.


Ibibazo abaturage banjye b’abirabura bakomeje guhura nabyo rore bifite inkomoko kandi umuti wabyo ni umwe gusa:


Gutinyuka, no gushirika ubute tugahangana n’abazungu n’abatutsi tukabirukankana ibirenge bikabashyuhana ndetse byaba ngombwa urugamba rukomeye tugatangira kubabaga tukabarya aho kurya inka, ihene, inkoko, ingurube, inkwavu n’izindi nyamaswa twari dusanzwe turya tukazireka zikaruhuka hakaribwa abazungu n’abatutsi bo mu agatsiko k’inkoramaraso. Kandi ibi turimo kubabwira ntabwo ari ibyifuzo cg inzozi ahubwo ni ibigiye kuba vuba cyane bitarenze 2016 na 2017 turabakaranga turye inyama zabu dore igihe bahereye batubuza epfo na ruguru.
Tugomba gufata ishapure na bibiliya ntagatifu tukabigendana kugira ngo mbere yo kurasa tujye tubanza duhe umugisha urugamba rwacu rurusheho kugenda neza nkuko tubyifuza. Tugomba gukora nka president Nkurunziza ugendana bibiriya kugira ngo imufashe guhashya izo mbwa mujeri.


Abaturage baba abo mu Rwanda, abo muri Kongo nu Burundi, abahutu n’abatutsi bagomba gushyigikira president Nkurunziza na Htupower kugira ngo ziriya mbwa mujeri nizibeshya zigashaka gukora nk’ibyo zakoze mu Rwanda entre 90-94, n’ibyo zimaze imyaka zikora muri Kongo na sudani, abaturage bose bahabwe imbunda n’amasasu maze rushyidike turebe ko izo mbwa mujeri z’abayahudi b’abirabura n’iz’abazungu zitiruka.


Ndagije mbibutsa ko ibimetso by’ibihe byanyuma bya
Rwabujindiri Rurya ntiruhage byaje.
Isake yamaze kubika ikigera k’umutambiko w’urusenge, agahiri n’agahinda ku abari mu ibihome byarabaye. Abiyicaje ku ngoma bariye akaribwa n’akataribwa ndetse basubiranamo bamwe muribo bariruka basubira nakivale, abandi banigishwa amashuka n’amarido, abandi bakubitwa udufuni mu ibihorihoro bahorahorezwa mubyitwa ibitaro bya giterrorist aho kuba ibya gisirikari. Ihene nayo yamaze kubyara isekurume 7 none zikomeje kwanga konka, ayepfo n’ayarugu nayo yamaze guhura hasigaye gukoma imbarutso, gukoma rutenderi maze Rwara rw’ umugara rubundiye mu mashyamba rukazura umugara, ikirunga kikaruka maze igihuru kigahita kibyara igihunyira ibintu bikadogera mpaka twe intwari k’urugamba z’abahutu b’ibikwere tukoga ikirere nk’inyoni maze abatatuzi bakatumenya.


abazi ubwenge bakagira n’amatwi yumva tubibukije kuva munzira hakiri kare kandi dusabye amabandi y’ingirwa basirika b’inkoramaraso za kagame, kutazahirahira ngo bice imfungwa zose z’abahutu kuko ni mubikora namwe tuzabatoratora aho muzaba muri hose tubakanire urubakwiye, tubabakurikize ndababuri kandi ndabateguje hakiri kare.


Kagame nawe tumusabye gucisha make kugira ngo atazatuma tumuhana twihanukiriye kurusha bamwe yanogoyemo amaso bakamara deux semaines bataravamo umwuka. Kagame kandi yitegure ko jye Hutupower nzamwifatira mu intoki bitarenze 2017. Yitegure kandi yitonde kuko zahinduye imirishyo.


Mugire amahoro y’Imana cyane mwe abari mu ibihome mwitegure turaje dufungure imiryango y’amabohero mwese mutahe musange imiryango irabakumbuye.


Hutupower Votre Serviteur Charismatique

Ingabo Z’abahutu n’abaturage mwese muragahorimana: https://www.youtube.com/watch?v=-SF1BG0abBw

kaminzena 31/12/2015 15:43

Oya umenya mutaramenya icyo Rupiyefu yateguye, ubundi kuko bitwazaga Ngo ko amerika hari président wongerewe mandat kuko icyo gihe hari intambara rupiyefu nayo iri gukora ibishoboka byose Ngo itere uburundi bwa petero bibe impamvu yo kumuha iriya mandat y'imyaka 7 nyuma ya 2017 bavuga ko u Rda ruri mu ntambara ikibazo rero Ferandum yaba ariyo iki? Evode azadusobanurira n'uko mbona nyuma yo kubita agatsiko k'amabandi yongeyeho no kubapfunyikira amazi!!!!!

umututsi mwiza umumenya iyo aphuye 31/12/2015 13:51

Nifurije nkurunziza amahoro yimana kuko igihe urwanda rwiyemeza gushira isoni rutukana rwerekana ko ari abashumba binka batukana we yagaragaje ko arumugabo uzi ukuri.

banyarwanda banyarwanda kazi nababuriye mbasaba kuba maso kuko urwanda rugiye guhura nuruva gusenya muminsi irimbere rero nku abahutu banze kuva munzira hakiri kare muribuka ibyababayeho ubwo twazaga gusenya amakambi yo muricongo kuva 96 icyo gihe twali twaramaze kwitabaza abanyamerika nabadage africa du sud ya mandela idushyigikiye tanzaniya ya nyerere ariyacu zaire ya mobutu yo yari agatobero kuko ibyitso byari hose twakubitiraho zambie na kenya niyompamvu twamaze abahutu tubica nkibimonyo ariko nihahandi kuko icyo gihe uburundi bwa buyoya bwarahindutse ubu ibihugu byose byamenye bivumbura ubugome bwa gitutsi ubu ingoma zahinduye imirishyo.

Buribuka ko makanjj nabagenzi be bose biyemeje ko nkurunziza atazarya umwaka ikinshimishije gusa nuko Imana ibarusha ingufu ubundi byose ikaba yarabihindaguye amateka.
Nuko rero uyu ngo munyarujato ntazijyere abatera igihe kuko ibyo avuga byose nibinyoma l.

gusa birazwi ko kagame ntacyo yakwishoborera kuko uretse kwirirwa akomba innyo zabazungu ntakindi yashobora.

mbifurije umwaka mushya muhire ariko mwitondere kuryagagura kuko uburozi bene wacu babatutsi babujyendana no munzara.

kagina 31/12/2015 13:44

uyu mugabo witwa Munyarukato ashobora kuba afite uburwayi bw'ihahamuka bwo mubwoko bwo hejuru. nawe se ikivuzwe cyose akirebera mu ndorerwamo ya hutu na tutsi ! uburwayi buba bwinshi. kuri we, umuhutu ni criminal naho umututsi akaba umutagatifu ! izo manza wazirekeye Imana ko ariyo ishobora gucengera ikamenya ikiri mumutima wa buri wese.
Padiri ateruye topic arangije akora analysis ye, nkaho watanze arguments zawe ugaragaza weakness iriya analysis ifite urazana ibya hutu na tutsi. njye nkunda débats nkizi ziba ziri intellectuels. hari izindi websites njya mbonaho udutekerezo turi terre à terre numva ariho wazajya ujyana utwo tuntu twawe twa hutu na tutsi !

A 31/12/2015 13:05

Igisubizo kp akeneye ni umuheto. Mutamuvugirije ingoma zurufaya mumatwi ndakurahiye

Nyabudandi 31/12/2015 12:42

@ Munyarukato,

Nkunda umugabo ntacyo ampaye,ukuri nuko ibindi nugushakisha.amagambo gusa ntacyo ajya ageraho usibye gukururira nyirayo. Igihe bavugiye référendum n'ikangato bari bafite jye narinziko bazategura imyigaragambyo bakayiburizamo naho byahe byo kajya.
Nukwirirwa bavugagura bogeza Nkurunziza na Kikwete ukagirango nibo bazabageza mu rugwiro.
Baririmbaga Mitterrand nkagirango azabaha igice cy'ubufaransa none na Kanziga warufite chambre muri champs élise yabaye umu sans papiers w'ibihe byose kugeza ubwo abana be biyahura muri gare ya moshi kubera imihangayiko. Mwakumvise impanuro za Munyarukato ko ibyo ababwira ari ukuri kwamye ra!!
Nzabandora n'umwana w'umunyarwanda.

Munyarukato 31/12/2015 12:27

Nanjye nzareba ko amagambo ahangana n'ingoma da!! Bahutu bene mama mwacishije make ko twigaragaje nk'imbwa igihe twarohaga igihugu mw'icuraburindi umugabo akahagobokana ishema tugatabaza abafaransa,ababirigi ndetse n'abazairwa bagahururana intwaro ziremereye bikaba iby'ubusa akatumenesha izuba riva igihugu akakigarurira ikizere kigatemba ubwiza twarasize gituma isazi,ubu koko twacishije make tukiga kubana n'abandi ubugome tukabureka ko aribwo butugushije ruhabo!!

Ubuse rwose tuvuge ko amagambo ducura amanywa n'ijoro ariyo azatuma amahanga adufata nk'abicanyi atugarurira ikizere? ko twagerageje ku massu bikananirana,tugashyira ku mipanga bikaba iby'ubusa,kuki tutamenya ko ibihe byahindutse ngo duhagurukire kubaka igihugu nkabandi tureke kwiruka isi dusebanya tuvuga amagambo atagira epfo na ruguru?
Ko muziko kuva 1959 tutigeze dutsinda na rimwe abo twita inyenzi ahubwo igihe cyose bazaga basubizwagayo n'ababirigi,mukaba muzi inyiturano twituye abo babirigi aho twabagiye ibibondo byabo camp Kigali ku manywa y'ihangu bari baje badutabaye, twaretse koko akaboko k'ubwicanyi ko twabukoze kuva kera kandi ntacyo byatumariye usibye kwitwa ba ruvumwa kw'isi yose.

Kuba nta gihugu na kimwe cyumva abahutu suko bayobewe ko turi 85% nkuko twabigize intero ahubwo nuko bazi ko turi nka bwa buro bwinshi butagira umusururu kandi ingoma zacu zikaba zararanzwe no kumena amaraso kuva kuya Mbonyumutwa y'agateganyo kugeza ku ngoma ya Sindikubwabo yahinduye igihugu ibagiro.
Ntayindi ngoma yabayeho kw'isi usibye iyacu abahutu yashinze ama barrières hirya no hino mu gihugu yiciraho abenegihugu bayo igamije kubatsemba amezi akaba atatu nta numwe mu bategetsi cg mu ngabo ufashe ijambo ngo yamagane ku mugaragaro ubwicanyi bwakorerwaga abenegihugu.

Tureke abagaragaje ubushobozi bwo kuyobora urwanda n'abanyarwanda bayobore tureke kubeshyabeshya doreko ntanindi ntwaro uretse amagambo.

Munyarukato

BUCYA BWITWA EJO 31/12/2015 15:26

ALIKO MUNYARUKATO WAGIYE UGERAGEZA UKAREBA KURE. IGIHUGU KIRATEMBA UBWIZA? ABAHUTU BAGISIZE GITUMA AMASAZI?
INGOMA ZOSE ZABANJE UREMEZA KO BALI ABICANYI GUSA.
IMANA IZAGUHE KURAMBA KULI INO SI- UMUNSI TWABONYE KOKO INGOMA IZI ICYO BITA IKIREMWA MUNTU, NIBWO ABANYARWANDA BAZAKORA BILA Y'INGOMA ZOSE TWAGIZE. NGEWE USIGAYE MPAGAZE NKIGITI KIMWE MWISHYAMBA, HAMWE N'ABANDI BENSHI , NIBWO TUZAGUSUBIZA, TUKWEREKA AMARORERWA INKOTANYI ZADUKOREYE. NTAGAHORA GAHANZE KANDI. NGO HAGUMA UBUZIMA. USHIMIRE IMANA YAGUHAYE KUBA UMWEMERA GATO.

tinyuka.... 31/12/2015 12:25

nindese uzatinyuka kujya kurega kagame muri court constitutionnelle...ko nta opposition ibaho mu rwanda ko kandi nurukiko ari urwa kagame.....!!!! mubure kuza tugafata imbunda.....!!

Tinyukuri 03/01/2016 16:46

Wowe rata ibyo uvuze ni ukuri , imbunda niyo izamushobora, ikamuhanura, nawe niyo yakoresheje

Umuntu 31/12/2015 11:49

Yewega yewega nonese Kagame ntawe yagiye gutora itegeko nshinga atasomye, ariko wasanga manda ya 3 nawe atayishaka ubundi se hari ubwo yari yabyemeza ko aziyamamaza, Let's wait and see!!!

Mbonyingabo 31/12/2015 11:19

Erega ntabwo FPR yigeze yemerera Kagame manda yagatatu niyo mpamvu nawe bamubeshye, nonese sibyo yabigishije ngo bajye babesha amahanga. Nibimwe bya SEMUHANUKA numuhungu we MUHANUKA. Genda Kagame ibyawe bibaye akawamuririmbyi wavuzengo KUTIGA BIRAGATSINDWA.

Rukundo 31/12/2015 10:54

Ariko, rwose mujye musesengura neza! Uvuze uti ikote ryanze gukwira Kagame niryo yaguze mu isoko, aho wenda byakumvikana. Ariko se, ubwo koko umudozi w'umuhanga yakudodera ikote akurikije ibipimo byawe rikanga kugukwira ?

Rutemanganizi 31/12/2015 10:48

Mbese ninde yababwiye ko kagame yafashe ubutegetsi ku mategeko, itegeko shinga cg kumatora. Inzira yaciye arayizi ninayo azakomeza. We yavuze ko urwanda azarusiga ari umunuko. Ntamatwi mugira? Arongera ati nukubarasa kumanywa yihangu, nibindi byishi cyane. Ubwo mwumva hari amagambo akeneye? Hakenewe? azakenera? Imbunda ye ahora ayoza ntijya itonda ingese. Muzane iminwa yanyu rero arohemo amasusu kugirango mwumve kuko muzapfa mutumvise imyaka 21 pilato kagome abicaye ku mitwe, azabicaraho kugeza ashaje hanyuma asimburwe na Cyomoro we.
Mukomeze murogotwe kuko havuga kagame ufite messily, mitrayezi, bombe, FPR, RPF, RDF, UN, AU, etc...
Muhagarare abamene imitwe mushire mwese. Ntakindi kibakwiriye.

Muribeshya basha? 31/12/2015 10:38

ariko kuki mwibeshya. Mu mwaka wa 2017,ishyaka FPR rizatanga umukandida umwe,ariwe PAUL KAGAME. Hanyuma yemerwe.Ikindi se mushaka ni igiki mwa baswa mwe

AGATSIKO K'AMABANDI ARABASOBETSE 31/12/2015 10:30

EVODE YABIKOZE ABIZI! Icyo ashaka NUKUBAMBIKA UBUSA MAZE BAKISANGA KUMUTEREMUKO.
YAVUZE KO NTABWENGE BAGIRA KO IBIFU BYABO BYIMUKIYE MUMUTWE! AHA NGURANGO MURABIBONA NEZA:

1- BURIYA "SEMUHANUKA" baramubwiye bati: BYUKA WOGE AMAZI YASHYUSHYE (JYA KWITORA - YEGO) EVODE YABITEKINITSE!!! LOLOLOLO...MAZE ARABYUKA NABIWE NABABOYI NABANA ATI: TWONGEYE TWARIYE!!! AYINYANYA!

BAGUTANGIJE UMWAKA NABI. SINZI IMPAMVU NTAGITAMBO URADUHA AHUBWO- Ndavuga nkakimwe cya Col KAREGYEYA!

Abantu bose twavuganye bambwiye ko batoye ABADEPITE!! AKAGA! NTABWO BARIYA BA KADA BA GACIRO bifuza ko YONGERA KUBAYOBORA. Nubwo ubona nka M. SENGIMANA babyina bitakura MUMUSHYUKIRANO ----- BARAMWANGA KUKO ABAFATA NK'ABABOYI BE.

PADRI MUBIKE IZO NGINGO TUZAREBE AHO AZABINYURA. Nibahamagaze INDI KAMARAMPAKA RERO maze bandikemo ko IRIYA MYAKA 7 ARI AGAHIMBAZAMUSYIN.

NKURUNZIZA NGO ARI KUMUSENGERA REKA DUTEGEREZE TWIZEYE KO IMANA YE IZAMUSUBIZA AHARI AGAHINDUKA UMUNTU.

URAKOZE PADRI WE. UMWAKA MUSHYA KANDI URUGENDO RUHIRE MWEREKEZA I KIGALI. UZANSUHURIZE MRS INGABIRE na MUSHAYIDI na NTAGANDA INTWARI ZA DEMOKARASI.

Prezida NKURUNZIZA yabwiye KAGAME 31/12/2015 09:50

Nta kibi na kamwe kazava mu Burundi kajya kubangamirana n’u Rwanda igihe cyose nzaba ndi umukuru w’u Burundi. Abanyarwanda ni ababanyi dusangiye byinshi, Nta mubano mubi twifuza. Umubanyi ni we muryango, nta mubano mubi dushaka ku Rwanda dutegerezwa kubana neza.”

“Ntabwo nshobora gusubiramo amagambo yavuzwe na Perezida Kagame, habe na rimwe. Icyo nakora gusa ni ukumusengera. Ibyo Paul Kagame yavuze kuri njyewe, Imana yonyine niyo ishobora kubimwibariza. Wenda bishobora kuba bimworoheye kuyobora u Rwanda ubu. Ariko ibintu bishobora guhinduka ejo ntawamenya!”


“Dufite ibimenyetso by’ibikorwa bituruka mu Rwanda byibasira u Burundi, twabishyikirije CIRGL. Twafashe intwaro n’abarwanyi bari baturutse mu Rwanda. Bamwe barapfuye, abafashwe batubwiye imigambi, ubutumwa bwaherekeje ibyo bitero ibyo byose byatumye tumenya byinshi kuri ibi bitero. Kugira ngo u Burundi buhangane n’ibi bibazo, u Burundi nta kundi bwari kubigenza uretse kurega u Rwanda mu nzego mpuzamahanga. Ubu dutegereje uko bizagenda.”

Mk 31/12/2015 09:50

Noneho ni ukumirwa gusa! Nsomye itegeko ryose rififitse kagame yashyizeho umukono nsanga nta hantu na hamwe handitse ko umuntu ashobora kwiyamamariza manda zirenze 2, yewe nta nahamwe nabonye hemerera kagame gukomeza kwiyamamaza, nsanze icyo bise ivugurura ry'itegeko nshinga ari ingingo y'172 gusa ishyiraho manda y'imyaka 7 y'inzibacyuho ariko ntibashyizemo ko Kagame afite uburenganzira bwo kuyiyamamariza bityo akaba akoze irengayobora!! Byumvikana gute ko abantu bazi ubwenge bahindura itegeko nshinga kugirango umuntu umwe agume kubutegetsi maze itegeko bahinduye bakirengagiza nkana ko uwo muntu agomba gukomeza kuyobora? Ni amashuri macye mugukora amategeko cyangwa ni ugutega kagame rugondihene? Bagombaga gukora itegeko rikuraho urujijo rwose n'impaka zose kuri kagame izina rye rikandikwa mu itegeko kandi umubare wa manda ukavaho naho ubundi kagame ntaziyamamaza!

KAGAME arabica bose? 31/12/2015 09:40

sha baliya babeshye KAGAME bose azabica kuko ntibyumvikana ukuntu bakoze ariya makosa

Referendum YAMAZE IKI? 31/12/2015 09:39

none se ko mu RWANDA bose bazi ngo " batoye kugirango KAGAME azakomeze,NKABA MBONA AHUBWO BARAMUDANANGIYE?Buliya se KAGAME azabigenza ate? hazongera habe indi referendum ya 2 se?

FDLR(Malawi): Evode yabeshye KAGAME burya? 31/12/2015 09:36

Nibyo iliya ngingo y'172 ntabwo yemerera KAGAME kuzaba umukandida.Maze kubisoma byose nahise numirwa cyane. Evode se yaba yaribeshye? Nkeka ko bariya bagabo bahinduye itegekonshinga babikoze nkana babizi neza. Nibwiaraga ko ingingo ya 101 BAYIVANAHO BURUNDU ariko ntibyabaye. AYI AYINYAAAAA!!! Kagame azafatwa

Ngwije 31/12/2015 08:51

Olivier, soma neza ingingo y'172 nta hantu handitsemo ko Kagame yemerewe kwiyamamariza manda ya gatatu, ahubwo iyo ngingo ishyiraho manda y'imyaka 7 y'inzibacyuho mbere y'uko manda y'imyaka 5 ikurikizwa. Kagame aramutse yiyamamarije iriya manda nyuma y'umwaka w'2017 yaba yishe itegeko nshinga kuko ataba yubahirije ingingo y'101 y'itegeko nshinga ryo mu 2003 yarahiriye ndetse akaba ananyuranyije n'ingingo y'101 y'iryo tegeko ivuguruye yo 2015! Kugirango hatabaho impaka abatekinisiye ba FPR bagombaga gusiba burundu iriya ngingo y'101 cyangwa bakayihindura bavuga ko ntamubare wa manda ntarengwa utegetswe ku muntu uwo ariwe wese cyangwa se bakavuga ko umuntu yemerewe kwiyamamariza manda zirenze 2, cyangwa se ko kuburyo bw'umwihariko Paul kagame yemerewe kurenza manda 2, ibyo byose ntaho byanditse mu itegeko rivuruguse ryatekinitswe ryo 2015!! Tubitege amaso naho ubundi ntibyoroshye impaka ziracyari ndende!

FPR 31/12/2015 10:39

Mu 2017 kandi umukundida tuzatanga ari KAGAME. iKIBAZO SE KIRI HEHE ko icyo twashakaga ari uguhindura itegekonshinga?

Ibrahim 31/12/2015 08:50

Hhhhhhhhhh ariko mufite inyota yo gutegeka kweri hahahahahahahahaaaa murarushywa n'ubusa weeeeeee twe abanyarwanda twamaze gutora keraaaaaaaa HE Paul Kagame ibihe byose impano k'u Rwanda n'abanyarwanda.